Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy z biurem podróży

Znajomi już publikują zdjęcia z wakacji na portalach społecznościowych. A Ty odliczasz do chwili, w której będziesz mógł zapomnieć o budziku nastawionym na rano do pracy. Przeglądnąłeś już stos folderów wypełnionych fotografiami najpiękniejszych plaż i kurortów.

Jeszcze nie tak dawno polskich turystów zaskoczyły nagłe bankructwa biur podróży. Jedno po drugim ogłaszało upadłość, pozostawiając w niezbyt komfortowej sytuacji swoich klientów znajdujących się w różnych krajach. Sytuacja ta odebrała wielu osobom, które czekały na wyjazd, nadzieję na wymarzony wypoczynek. Doświadczenie innych powinno uczyć, by baczniej przyglądać się kondycji biur podróży, organizatorów wycieczek, kolonii, czy obozów i wczytywać się w zapisy ich umów.

Czego szukać w katalogu i umowie z biurem podróży

Świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną przepisami prawa. Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. dokładnie precyzuje, co musi się znaleźć w materiałach reklamowych udostępnianych przez organizatorów turystyki, a co w umowie.

Biuro podróży ma obowiązek przedstawić potencjalnemu klientowi w swoich folderach, broszurach czy katalogach:

• cenę imprezy/usługi turystycznej lub sposób jej ustalenia

• miejsce pobytu lub trasę imprezy

• rodzaj, klasę i kategorię środka transportu

• położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania

• liczbę i rodzaj posiłków

• program zwiedzania i atrakcji turystycznych

• kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy/usługi turystycznej oraz termin zapłaty całkowitej ceny

• termin powiadomienia klienta o odwołaniu imprezy/usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja jest od niej uzależniona.

Powyższe informacje stają się częścią umowy, którą podpisujesz z biurem podróży, chyba, że stanowi ona inaczej. Wśród pozostałych zapisów zawartych w umowie muszą znaleźć się:

• dokładne dane organizatora wyjazdu wraz z numerem wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, numerem NIP, imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby, która podpisuje umowę w imieniu biura

• cena wycieczki z wyszczególnieniem wszystkich opłat i podatków oraz sposób zapłaty, a także wszystkie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny

• rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwa ubezpieczyciela

• sposób i termin zgłaszania reklamacji

• wymagania specjalne, na które obie strony wyraziły zgodę.

Obowiązki biura przed rozpoczęciem imprezy turystycznej

Poza obligatoryjnymi zapisami w materiałach reklamowych i umowie, wspomniana ustawa nakłada na organizatorów letniego wypoczynku dodatkowe obowiązki informacyjne o:

• konieczności posiadania paszportu lub wizy, a w szczególności o terminach oczekiwania na ich wydanie

• wymogach zdrowotnych stawianych przed uczestnikami imprezy

• zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, które zapewnia organizator

• możliwości ubezpieczenia z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie.

Powyższe informacje muszą trafić do klienta zanim złoży on podpis na umowie. Jednocześnie, przed rozpoczęciem imprezy biuro powiadamia klienta o:

• szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia w miejscu imprezy i możliwości ubezpieczenia z tego tytułu

• lokalnym przedstawicielu organizatora, do którego klient ma możliwość zgłaszać się w razie jakichkolwiek trudności na miejscu imprezy

• planowanym czasie przejazdu do miejsca docelowego, a także miejscach i czasie postojów na trasie.

Niedozwolone zapisy w umowach

Zawierając umowę z wybranym biurem podróży lub organizatorem wyjazdu, zwróć szczególną uwagę na „ogólne warunki uczestnictwa”. Jest to regulamin, który w bardzo szczegółowy sposób określa prawa i obowiązki obu stron. Firma organizująca wypoczynek powinna pokazać Ci regulamin przed podpisaniem umowy, ponieważ jest on jej integralną częścią. Zarówno w nim, jak i w umowie mogą pojawić się tzw. zapisy niedozwolone. Ich pełny spis znajdziesz w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/rejestr).

Przeskanowanie umowy, którą podsuwa nam do podpisania biuro podróży to czasem za mało. Zobacz, jak upewnić się, że firma organizująca Twoje wakacje jest godna zaufania.

Pamiętaj, że:
(!) W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może zostać podwyższona.
(!) Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy zmienia warunki umowy, ma obowiązek powiadomić Cię o tym. W tej sytuacji masz prawo przyjąć zmiany lub odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej i jednocześnie z całkowitym zwrotem poniesionych świadczeń.
(!) Jeżeli organizator odwołuje imprezę z przyczyn niezależnych od Ciebie, masz prawo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń lub uczestniczyć w imprezie zastępczej. Impreza zastępcza musi mieć ten sam lub wyższy standard, chyba że sam zgodzisz się na udział w imprezie o niższym standardzie pod warunkiem zwrotu różnicy wynikającej z ceny.

Pamiętaj, że to właśnie umowa, jaką podpiszesz z biurem podróży, jest podstawą do ewentualnych roszczeń w przypadku wyjazdu, który nie spełni Twoich oczekiwań. Jeżeli nie jesteś pewien, czy dobrze zrozumiałeś wszystkie zapisy, zapytaj pracownika biura podróży. Ma on obowiązek wyjaśnić Ci wszystkie niejasności. Zabierz umowę do domu, skonsultuj z bliskimi jej zapisy. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i o to, byś na wakacjach odpoczywał, a po powrocie wspominał je z uśmiechem. Udanej podróży!

Podobne wpisy

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi