Informacje podstawowe

Jako ERIF BIG S.A. zajmujemy się pośrednictwem w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegającym na przyjmowaniu, przechowywaniu i ujawnianiu informacji gospodarczych. Mogą to być zarówno informacje negatywne o niespłaconych zobowiązaniach pieniężnych, jak i informacje pozytywne, dotyczące terminowego regulowania płatności.

Dłużnik będący konsumentem to:

 • osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80),
 • osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.),
 • rodzic zobowiązany do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245),
 • a także zobowiązanie do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot przepadku, kosztów sądowych lub pieniężnej kary porządkowej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie.

Dłużnik niebędący konsumentem to zgodnie z ustawą:

 • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zobowiązana względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak również osoba fizyczna, która zakończyła wykonywanie działalności gospodarczej, w zakresie zobowiązań względem wierzyciela związanych z zakończoną działalnością gospodarczą,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym.

Jednak warunki te są zróżnicowane:

Konsumenci

Załóż bezpłatne konto i potwierdź swoją tożsamość – to wystarczy, aby skorzystać z biura informacji gospodarczej we własnym imieniu, np. pobierając informacje na własny temat lub sprawdzając podmiot gospodarczy, np. biuro podróży, z którym planujesz wakacje. Pamiętaj, że co 6 miesięcy masz prawo do bezpłatnego sprawdzenia informacji na swój temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań, który może chronić Twoje dane przed kradzieżą i wyłudzeniem!

Firmy

Dla prowadzących działalność gospodarczą lub reprezentujących firmę, korporację, instytucję czy jednostkę samorządową wymagane jest podpisanie umowy określającej warunki współpracy, aby móc w pełni korzystać z biura informacji gospodarczej. Wynika to z zapisów z Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530 z późn. zm.). Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami >>

Funkcja prewencyjna: pobieranie informacji z rejestru na temat przedsiębiorców i konsumentów, dzięki czemu możliwe jest zweryfikowanie ich wiarygodności płatniczej i zabezpieczenie się przed podjęciem współpracy z nierzetelnym partnerem. Istnieje również możliwość pobierania danych z innych rejestrów publicznych czy zamówienie analizy wiarygodności płatniczej w postaci oceny scoringowej.

Funkcja antyfraudowa: szybkie i proste wdrożenie nowoczesnych technologii, które pozwalają zgromadzić i przetwarzać dane niezbędne do wyłapania wśród transakcji on-line możliwych fraudów.

Funkcja windykacyjna: wsparcie procesu odzyskiwania od dłużników pieniędzy za zaległe zobowiązania, skuteczna mobilizacja dzięki możliwym konsekwencjom opublikowania negatywnej informacji gospodarczej o zadłużeniu podmiotów czy konsumentów.

 • banki, pośrednicy kredytowi, SKOKi;
 • urzędy miast i gmin;
 • przedsiębiorstwa komunikacji publicznej;
 • operatorzy telewizyjni i telekomunikacyjni;
 • towarzystwa ubezpieczeniowe;
 • zakłady komunalne;
 • stowarzyszenia i fundacje;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • konsumenci;
 • firmy windykacyjne;
 • przedsiębiorcy z wszystkich branż;
 • inni wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności spełniające warunki ustawowe.

Wysłanie wezwania do zapłaty jest warunkiem koniecznym, aby wpisać dane dłużnika do rejestru dłużników ERIF BIG S.A. Musi to nastąpić najpóźniej miesiąc przed planowanym wpisem. Można wysłać wezwanie listem poleconym lub doręczyć do rąk własnych dłużnika. Wysyłając wezwanie dostępne w Dokumentach do pobrania w Systemie ERIF, informujemy dłużnika o konsekwencjach wynikających z nieuregulowania należności w terminie – widnieje na nim pełna nazwa biura informacji gospodarczej, do którego trafią jego dane.

WAŻNE!

Nieodebranie listu poleconego przez dłużnika z wezwaniem do zapłaty nie wstrzymuje procedury wpisania do ERIF BIG S.A.

Jako wierzyciel możesz dopisać do rejestru dłużników prowadzonego przez ERIF zobowiązania, które spełniają ustawowe kryteria wpisu. Od momentu zamieszczenia wpisu w bazie ERIF ujawnione w rejestrze dane dłużnika i jego niezapłacone zobowiązania dostępne są dla uprawnionych użytkowników Systemu ERIF. Dzięki temu użytkownik, który zapyta w ERIF BIG S.A. o Twojego dłużnika, otrzyma raport zawierający negatywne informacje na jego temat.

Ważne!

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przekazywane informacje gospodarcze, a zwłaszcza za ich kompletność, prawdziwość oraz aktualność, jak również za spełnienie ustawowych warunków przekazania informacji. Przekazanie nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji gospodarczych podlega odpowiedzialności karnej z art. 48 ust. 1 Ustawy.

W przypadku wygaśnięcia umowy z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. z jakiejkolwiek przyczyny przekazane do bazy ERIF informacje gospodarcze dotyczące Twoich dłużników zostaną usunięte.

Dla całego systemu wymiany informacji gospodarczej niezwykle ważne jest, aby dane udostępniane przez biura informacji gospodarczej były rzetelne i aktualne.

Masz obowiązek aktualizować dane przekazane do ERIF BIG S.A., czyli przekazywać informacje o zmianie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia pozyskania tych informacji. Zaniedbanie obowiązku terminowej aktualizacji podlega odpowiedzialności karnej z art. 47 Ustawy. ERIF BIG S.A. ma natomiast obowiązek dokonać aktualizacji danych w swojej bazie najpóźniej 7 dni od otrzymania zlecenia aktualizacji.

Co to oznacza w praktyce?

Masz obowiązek zaktualizować dane lub zlecić ich aktualizację dostępnym dla Ciebie kanałem komunikacji z ERIF BIG S.A. w przypadku:

 • całkowitego albo częściowego wykonania zobowiązania lub jego wygaśnięcia
 • pozyskania wiarygodnej informacji, że przekazane wcześniej informacje gospodarcze są nieprawdziwe

pozyskania wiarygodnej informacji o zmianie informacji gospodarczych przekazanych przez Ciebie do biura

Konsumenci

Założenie oraz prowadzenie konta jest bezpłatne. Klienci mogą dokonać wyboru pomiędzy dwoma rodzajami kont:

 • Konto umożliwiające sprawdzenie i monitorowanie informacji na temat wybranej firmy.
 • Konto umożliwiające sprawdzenie i monitorowanie informacji na własny temat oraz na temat firm.

Więcej informacji na temat rejestracji konta w Systemie ERIF znajdziesz klikając tutaj >>>

Następnie odszukaj w menu zakładkę „Sprawdzanie”. W tym miejscu możesz pobrać trzy typy raportów:

 • Raport na własny temat – aktualne podsumowanie, które zawiera wszystkie informacje gospodarcze na Twój temat znajdujące się w danym momencie w ERIF BIG S.A.
 • Raport z Rejestru Zapytań – zestawienie online wszystkich zapytań o Ciebie złożonych w ERIF BIG S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Raport o dokumencie – informacja o posłużeniu się skradzionym lub podrobionym na Twoje nazwisko dokumentem.

Wszystkie Raporty są generowane niezwłocznie po złożeniu przez Ciebie zapytania i dostępne online na Twoim koncie przez 90 dni. Możesz je zapisać jako plik PDF lub wydrukować. Wydrukowane lub zapisane Raporty musisz usunąć najpóźniej po 90 dniach od daty ich udostępnienia na Twoim koncie (zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy).

Dowiedz się więcej na temat usługi sprawdzania siebie >>>

Następnie odszukaj w menu zakładkę „Monitorowanie”. W tym miejscu możesz samodzielnie włączyć usługę Monitorowania siebie. Po uruchomieniu usługi będziesz otrzymywać od nas powiadomienia mailowe o zmianach w informacji gospodarczej na Twój temat i o każdym zapytaniu o Ciebie złożonym w ERIF BIG S.A. Zostaną one przesłane na adres e-mail wskazany przez Ciebie podczas rejestracji. Jeśli chcesz poznać szczegóły wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto i pobierzesz Raport na własny temat lub z Rejestru Zapytań.

Dowiedz się więcej na temat usługi Monitorowania siebie >>>

Przejdź do sekcji Sprawdź firmę i podaj NIP firmy, którą chcesz zweryfikować w ERIF BIG S.A. W przypadku podmiotu mającego siedzibę za granicą i nieposiadającego NIP możesz podać inny numer identyfikacyjny. Raport o podmiocie zostanie wygenerowany niezwłocznie po złożeniu zapytania i udostępniony online na Twoim koncie przez 90 dni. Możesz go zapisać jako plik PDF lub wydrukować. Pamiętaj, by usunąć wydruk lub zapis najpóźniej po 90 dniach od daty jego udostępnienia na Twoim koncie (zgodnie z art. 48 ust. 2 Ustawy).

Dowiedz się więcej na temat usługi sprawdzania firm w bazie ERIF>>>

Przejdź do sekcji Monitoruj firmę i podaj NIP firmy, którą chcesz monitorować w ERIF BIG S.A. W przypadku podmiotu mającego siedzibę za granicą i nieposiadającego NIP możesz podać inny numer identyfikacyjny. Możesz również wybrać przedział czasowy, w którym chcesz korzystać z usługi. Po jej uruchomieniu będziesz otrzymywać automatyczne powiadomienia o zmianach w informacjach gospodarczych na temat wybranego przedsiębiorcy. Zostaną one przesłane na adres e-mail wskazany przez Ciebie podczas rejestracji. Jeśli chcesz poznać szczegóły zmiany, wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto i pobierzesz Raport o podmiocie gospodarczym.

Dowiedz się więcej na temat usługi monitorowania firm >>>

Aby móc udostępnić dane Twojego dłużnika, konieczne jest zawarcie umowy o udostępnianie informacji gospodarczych z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. oraz spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, z poz. 530 z póżn. zm). Po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy i założeniu konta, zaloguj się i odszukaj w menu zakładkę „Dopisywanie”. W zależności od tego, czy do bazy ERIF BIG S.A. zechcesz dopisać osobę fizyczną lub firmę, czy inny podmiot gospodarczy, przejdź do odpowiedniej sekcji i wypełnij formularz. Dopisując dane dłużnika do ERIF, podaj dane dotyczące tytułu wykonawczego: nazwę i siedzibę sądu oraz datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego zobowiązanie.

Dowiedz się więcej na temat usługi dopisywania dłużnika do rejestru dłużników ERIF >>>

Przedsiębiorcy

KROK 1. Pieczętuj swoje dokumenty
Na swoich dokumentach płatniczych zamieszczaj pieczęć prewencyjną ERIF BIG S.A., informującą o konsekwencjach uchylania się od terminowego regulowania należności wobec Twojej firmy.

KROK 2. Wyślij wezwanie do zapłaty
Użyj specjalnego, zgodnego z ustawą, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o możliwości umieszczenia danych dłużnika i informacji o jego zadłużeniu w ERIF BIG S.A. Dostarcz wezwanie osobiście, wyślij listem poleconym lub mailem na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej przewidziany do wysyłki wezwań do zapłaty.. Wzór takiego wezwania znajdziesz w sekcji „Do pobrania” w Systemie ERIF.

KROK 3. Umieść dane dłużnika w ERIF BIG S.A.
Jeżeli dłużnik nadal uporczywie uchyla się od zapłaty, udostępnij jego dane wraz z informacją o zadłużeniu w rejestrze dłużników należącym do ERIF BIG S.A. Dopisywanie informacji gospodarczych do ERIF BIG S.A. wymaga pisemnej umowy o współpracy, zgodnie z zapisami Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530 z późn. zm.).

KROK 4. Zleć ERIF BIG S.A. wysłanie Powiadomienia o wpisie
Poinformuj dłużnika o umieszczeniu jego danych w rejestrze dłużników ERIF BIG S.A., korzystając z możliwości wysłania do niego Powiadomienia. Pismo to, nadane przez ERIF BIG S.A., pełni rolę mobilizującą do spłaty długu. Wysyłka listem zwykłym daje większą szansę na to, iż przesyłka zostanie odebrana, otwarta i przeczytana, a jednocześnie spełni swoje zadanie, skłaniając dłużnika do uregulowania zaległych zobowiązań.

W sytuacji, kiedy dłużnik mimo wpisania do ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. nie ureguluje zaległych należności, można podjąć działania windykacyjne.

Dowiedz się więcej o dostępnych narzędziach windykacyjnych >>

Biura informacji gospodarczej, zwane również rejestrami dłużników czy długów zostały dokładnie zdefiniowane w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) zarówno pod względem działalności, jak i formy prawnej. Zgodnie z zapisami ustawy biuro informacji gospodarczej może być prowadzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej, o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4 000 000 złotych.

Biura informacji gospodarczej działające w Polsce

Nazwa i strona internetowa Siedziba BIG
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
www.erif.pl
Warszawa
BIG InfoMonitor S.A.
www.infomonitor.pl
Warszawa
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
www.kbig.pl
Kraków
Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.
www.krd.pl
Wrocław

 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. wystawia fakturę VAT po zakończeniu określonego okresu rozliczeniowego. Faktura VAT jest dostępna on-line w ramach aplikacji Systemu ERIF w zakładce Płatności > Faktury. Informacja o wystawieniu faktury VAT jest dostarczana klientowi na wskazany adres e-mail w umowie, natomiast faktury w tradycyjnej formie są wysyłane pocztą. Oryginał jest wysyłany pocztą na adres klienta – wskazany w Systemie.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą niezbędne jest podpisanie umowy określającej warunki współpracy. Jest ona niezbędna, abyśmy mogli zarejestrować Twoją firmę jako użytkownika Systemu ERIF oraz udostępnić Ci bazę rejestru. Możesz wtedy w pełni korzystać z usług biura informacji gospodarczej. Proponowane przez nas warunki współpracy dopasujemy do potrzeb i możliwości Twojej firmy. Aby dowiedzieć się więcej o ofercie, jaką dla Ciebie przygotowaliśmy – skontaktuj się z nami.

Wezwanie do zapłaty należy dostarczyć dłużnikowi listem poleconym osobiście lub mailowo na wskazany w umowie adres przewidziany do wysyłki wezwań do zapłaty drogą elektroniczną. W Systemie ERIF w sekcji Do pobrania znajdziesz wzór tego dokumentu. Pozwoli Ci on dopisać dłużnika do bazy ERIF BIG S.A., po miesiącu od daty wysłania wezwania, jeśli nie ureguluje należności względem Twojej firmy.

Wzór naszego wezwanie zawiera specjalną klauzulę informującą o zamiarze dopisania przez Ciebie nieuregulowanej należności do rejestru dłużników prowadzonego przez ERIF zgodnie z przepisami Ustawy. Informacja ta często motywuje dłużników do spłaty swoich zobowiązań przed wpisem do ERIF.

Struktura bazy ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. jest kwartalnie weryfikowana przez niezależnego biegłego rewidenta. Co kwartał publikowany jest raport ze strukturą ilościową oraz wartościową bazy. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Baza Danych >>

Nasi użytkownicy zgłaszają problemy z logowaniem do systemu najczęściej przy jego pierwszej próbie. Wynikają one zwykle z faktu, że w procesie rejestracji konta użytkownik pomija link aktywacyjny, który wysyłamy pod wskazany przez niego adres e-mail. Kliknięcie w link odblokowuje możliwość logowania nowego użytkownika do systemu przy wykorzystaniu przesłanych danych dostępu, jakimi są nadane przez administratora login i hasło.

Jeśli jako użytkownik korzystasz aktywnie ze swojego konta i pojawił się problem z logowaniem, który nie występował wcześniej – prosimy o kontakt:  lub bezpośrednio z opiekunem klienta.

Nowy klient, który podpisuje umowę o współpracy z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A., musi zostać zarejestrowany w Systemie ERIF jako jego użytkownik. Maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od tego momentu opiekun kontaktuje się z klientem i przesyła swoją wizytówkę z adresem e-mail oraz bezpośrednim numerem telefonu.

Jeśli informacje o opiekunie zostają utracone, należy zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta pod ogólny numer telefonu 22 594 25 15 i podać dane identyfikujące klienta ERIF BIG S.A. (np. NIP), osoba obsługująca telefon przekieruje połączenie do opiekuna.

Możesz skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta telefonicznie lub mailowo. Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę, aby odpowiedzieć na każde pytanie klienta w zakresie współpracy z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, które przekłada się na wielu zadowolonych klientów. Chcemy wspierać Twoją firmę, doradzać oraz nakierować na podjęcie odpowiednich dla danej sytuacji działań.

Pamiętaj jednak, że zgodnie z Ustawą nie możemy wykonywać żadnych czynności, wychodzących poza zakres naszych obowiązków i uprawnień (np. nie możemy sprawdzić za Ciebie informacji w rejestrze lub dopisać Twojego dłużnika za Ciebie).

Instytucje i samorządy

Dane użytkowników możemy zaktualizować na podstawie formularza aktualizacji danych użytkowników.

Ważne, aby formularz zawierał:

 • dane jednostki – zgodnie z danymi z umowy z ERIF BIG S.A.
 • podpis organu właściwego lub osoby upoważnionej/podpis prezesa sądu lub koordynatora.

Skan dokumentu prosimy wysłać na adres

Na podstawie decyzji Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 maja 2018 roku powołany przepis ma zastosowanie do wyżej wymienionych informacji gospodarczych – w zależności od daty przekazania tych informacji do biura informacji gospodarczej.

Kiedy są usuwane informacje gospodarcze?

 • po upływie 10 lat od daty wpisu do BIG, jeśli zostały dopisane przed 13.11.2017r.
 • po upływie 10 lat od daty powstania zaległości, jeśli zostały dopisane 13.11.2017r. lub później
 • po upływie 10 lat od daty wydania tytułu wykonawczego, jeśli zostały dopisane 13.11.2017r. lub później
 • po upływie 6 lat od daty powstania zaległości, jeśli zostały dopisane 9.09.2018r. lub później.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje również, że przepisy art.14 ust. 1 i art. 16 ust. 1 u.i.g. odnoszą się do informacji gospodarczych przekazywanych do biura na podstawie art. 16 ust. 5-7.

Na podstawie decyzji Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 maja 2018 roku powołany przepis ma zastosowanie do wyżej wymienionych informacji gospodarczych – w zależności od daty przekazania tych informacji do biura informacji gospodarczej.

Kiedy są usuwane informacje gospodarcze?

 • po upływie 10 lat od daty wpisu do BIG, jeśli zostały dopisane przed 13.11.2017r.
 • po upływie 10 lat od daty powstania zaległości, jeśli zostały dopisane 13.112017r. lub później
 • po upływie 10 lat od daty wydania tytułu wykonawczego, jeśli zostały dopisane 13.11.2017r. lub później
 • po upływie 6 lat od daty powstania zaległości, jeśli zostały dopisane 9.09.2018r. lub później.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje również, że przepisy art.14 ust. 1 i art. 16 ust. 1 u.i.g. odnoszą się do informacji gospodarczych przekazywanych do biura na podstawie art. 16 ust. 5-7.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oferuje szereg narzędzi prewencyjnych i windykacyjnych, których zadaniem jest wsparcie Klientów Instytucjonalnych w optymalnym zarządzaniu należnościami, czyli:

 • niwelowaniu zatorów płatniczych;
 • podniesieniu skuteczności prowadzonych procesów windykacyjnych i egzekucyjnych;
 • weryfikowaniu wiarygodności potencjalnych partnerów, kontrahentów i wykonawców.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki pomocnicze korzystają ze wsparcia ERIF BIG S.A. także w wyniku istniejącego obowiązku ustawowego, jaki nakładają na nie ustawy:

Zgodnie z ich zapisami jednostki realizujące zadania dotyczące pomocy społecznej takie jak np.: gminy, powiaty, MOPS, GOPS, OPS, PCPR, MOPR, CPR itp. są obowiązane do dopisywania informacji gospodarczych dotyczących dłużników w ramach prowadzonych działań.

Informacja o wpisaniu osoby zadłużonej do rejestru dłużników ERIF BIG S.A. jest silnym i skutecznym czynnikiem mobilizującym do spłaty, a w obecnych warunkach funkcjonowania przed sektorem publicznym stoją przecież niezwykle wysokie wymagania dotyczące optymalnego budowania budżetów oraz ich realizacji. Zagadnienie minimalizowania zaległości płatniczych oraz utrzymywanie płynności finansowej należy dzisiaj do najsilniej akcentowanych zadań jednostek administracji publicznej oraz spółek prawa handlowego działających na rzecz państwa, miast i gmin. Skuteczne i sprawne prowadzenie procesów odzyskiwania należności wynikających z różnych tytułów prawnych i tych powstałych nawet przed kilkoma laty to także podstawowe czynniki wpływające na płynne funkcjonowanie podmiotów państwowych oraz ich jednostek organizacyjnych. Wpływają one bowiem bezpośrednio na ocenę możliwości inwestycyjnych tych jednostek, a co się z tym wiąże – na ich możliwości dalszego rozwoju.

Obowiązek ustawowy to kolejny obok podnoszenia skuteczności ściągania niespłaconych zobowiązań aspekt współpracy z BIG.

Cenimy elastyczność i indywidualne podejście we współpracy z każdym partnerem. Rekomendowany przez nas model biznesowy i jego warunki każdorazowo dopasujemy do potrzeb, oczekiwań i możliwości danego partnera. Jesteśmy otwarci oraz przygotowani zarówno operacyjnie, jak i systemowo, do stosowania różnych modeli działania i współpracy. Dzięki budowaniu długotrwałych, partnerskich relacji z naszymi klientami uzyskujemy doskonałe efekty współpracy. Pozostający do Państwa dyspozycji zespół ekspertów zapewni Państwu pomoc i wsparcie na każdym etapie naszego wspólnego działania.

Stroną umowy (klientem) jest gmina (miasto), natomiast jednostki organizacyjne gminy (jednostki i zakłady budżetowe) mogą korzystać z usług BIG w imieniu i na rachunek gminy. Nie dotyczy to spółek komunalnych, ponieważ posiadają one odrębną podmiotowość prawną i w związku z tym powinny podpisać odrębną umowę, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Do przekazywania informacji gospodarczych konieczne jest zawarcie umowy o udostępnianie informacji gospodarczych pomiędzy wierzycielem i biurem (art. 12 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010).

Stroną umowy powinna być właściwa jednostka samorządu terytorialnego lub komunalna spółka prawa handlowego.

W przypadku umów zawieranych bezpośrednio z jednostką samorządu terytorialnego:

 • umowę podpisuje organ uprawniony do reprezentacji j.s.t. – odpowiednio burmistrz/ wójt/ prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa wraz członkiem zarządu województwa, ewentualnie osoba fizyczna działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez organ uprawniony do reprezentacji j.s.t.;
 • wymagane dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (tj. NIP).

W przypadku jednostek organizacyjnych j.s.t. nieposiadających odrębnej podmiotowości prawnej umowę podpisuje:

 • organ uprawniony do reprezentacji j.s.t. – odpowiednio wójt/ burmistrz/ prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa wraz z członkiem zarządu województwa lub
 • kierownik właściwej jednostki organizacyjnej za okazaniem pełnomocnictwa, które obejmuje umocowanie do zawierania umów o udostępnianie informacji gospodarczych lub umocowanie do zawierania umów w związku z działalnością danej jednostki organizacyjnej (ogółem). Dopuszczalne jest przedłożenie notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa;
 • wymagane dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o nadaniu numeru o identyfikacji podatkowej (tj. NIP), Pełnomocnictwo.

W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających odrębnej podmiotowości prawnej:

 • gdy umowę podpisuje inna osoba wymagane jest pełnomocnictwo, które posiada umocowanie do zawierania umów o udostępnianie informacji gospodarczych lub pełnomocnictwo do zawierania umów (ogółem). Konieczne jest uzyskanie oryginału pełnomocnictwa na piśmie, ewentualnie – notarialnie poświadczonej kopii;
 • wymagane dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o nadaniu numeru o identyfikacji podatkowej (tj. NIP), Pełnomocnictwo.

W przypadku komunalnych spółek prawa handlowego:

 • umowę podpisuje osoba/y reprezentujące spółkę zgodnie z wpisem do KRS;
 • wymagane dokumenty rejestrowe: NIP, REGON, KRS.

Gminy, a także inne gminne osoby prawne (np. spółki prawa handlowego powołane w celu wykonywania zadań gminy z zakresu gospodarki komunalnej) mogą przekazywać do BIG informacje dotyczące cywilnoprawnych zobowiązań pieniężnych swoich dłużników. Informacje te mogą być przekazywane na podstawie odpowiednio art. 14 (dłużnicy będący konsumentami) lub art. 15 ustawy (dłużnicy niebędący konsumentami). Informacje te mogą być przekazywane także na podstawie art. 16 ustawy, jednak pod warunkiem uprzedniego wydania tytułu wykonawczego na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Gminy mogą przekazywać do BIG również informacje o należnościach pieniężnych o charakterze publicznoprawnym. Informacje te mogą być przekazywane przez gminy wyłącznie na podstawie art. 16 ustawy, pod warunkiem uprzedniego wydania tytułu wykonawczego na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednakże przekazanie informacji gospodarczych o należności publicznoprawnej przez gminę nie jest dopuszczalne, jeżeli informacje te są objęte tajemnicą skarbową na podstawie przepisów ordynacji podatkowej lub inną tajemnicą prawnie chronioną.

Zgodnie z ustawą wezwanie do zapłaty powinno być wysłane listem poleconym albo doręczone dłużnikowi do rąk własnych. Jeżeli będzie możliwe udowodnienie, że pismo zostało wręczone do rąk własnych np. poprzez potwierdzenie dostarczenia, jest taka możliwość. Ważne, aby wezwanie trafiło bezpośrednio do dłużnika, a nie osób trzecich.

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych nie przewiduje doręczeń zastępczych ani tzw. fikcji doręczenia obowiązującej na podstawie przepisów k.p.c. lub k.p.a. W przypadku skorzystania z opcji doręczenia wezwania do zapłaty, doręczenie musi faktycznie nastąpić do rąk własnych dłużnika. Jeżeli nie ma możliwości doręczenia, to pozostaje skorzystać z opcji z listem poleconym, gdzie skuteczne doręczenie nie jest wymagane.

Obowiązek wysłania wezwania do zapłaty, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, nie ma zastosowania do przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela na podstawie art. 16 ust. 5 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych oraz art. 8a Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W stosunku do dłużnika alimentacyjnego obowiązek informacyjny wierzyciela realizowany jest w trybie art. 4 ust. 1 Ustawy o pomocy, tj. w drodze poinformowania dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy dłużnika o przekazaniu informacji w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Duże firmy i korporacje

Zgodnie z Art. 26 ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz.530 z późn. zm.) podmiot, który otrzymał od biura informacje gospodarcze dotyczące dłużnika będącego konsumentem, nie może ich ujawnić innym osobom. Wynika to m.in. z konieczności uzyskania od konsumenta upoważnienia dla danego podmiotu do uzyskania informacji gospodarczej na jego temat.

Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530), informacje gospodarcze otrzymane z biura, jakim jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., można przechowywać przez 90 dni. Po tym terminie należy je usunąć. Obowiązek ten dotyczy również biura w zakresie informacji gospodarczych otrzymanych od innego biura informacji gospodarczej.

Aktualizację informacji gospodarczych umieszczonych w BIG należy dokonać najpóźniej w terminie 14 dni od momentu pozyskania informacji o zmianie.

Aktualizacja ta wynika w szczególności z następujących sytuacji:

 1. Osoba zadłużona spłaciła część zobowiązania, pomniejszając tym samym saldo zadłużenia.
 2. Osoba zadłużona spłaciła całość zobowiązania.
 3. Zobowiązanie wygasło z innych przyczyn niż wymienione w pkt. 1 i 2 zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 4. Nastąpiła cesja wierzytelności na inny podmiot.

Zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz.530 z późn. zm.) podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnianie informacji gospodarczych, może wystąpić z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych na temat dłużnika będącego konsumentem, jeżeli posiada jego upoważnienie. Upoważnienie jest ważne nie dłużej niż 60 dni od dnia jego udzielenia.

ERIF BIG S.A. jako jedyne biuro informacji gospodarczej na rynku poddaje swoją bazę danych cyklicznej weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnego biegłego rewidenta.

Po każdej weryfikacji stanu bazy publikujemy raport, który prezentuje statystyki oraz tendencje zachodzące w jej strukturze. Dzięki temu Klienci korzystający z usług ERIF BIG S.A. otrzymują wiarygodne, aktualne dane, umożliwiające im lepszą ocenę płynności finansowej swoich obecnych i przyszłych kontrahentów.