ERIF BIG S.A. jest biurem informacji gospodarczej i działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530), pod nadzorem ministra właściwego ds. gospodarki.

ERIF BIG S.A. zajmuje się pośrednictwem w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegającym na przyjmowaniu, przechowywaniu i ujawnianiu informacji gospodarczych. Mogą to być zarówno informacje negatywne o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, jak i informacje pozytywne, dotyczące terminowego regulowania płatności.

Definicje rodzaju dłużnika podaje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz.530).

Dłużnik będący konsumentem to:

 • osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny - Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3);
 • osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817);
 • rodzic zobowiązany do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817 887).

Dłużnik niebędący konsumentem to zgodnie z ustawą:

 • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zobowiązana względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym.

Z bazy ERIF BIG S.A. mogą korzystać wszyscy. Jednak warunki, jakie należy spełnić, aby móc zarejestrować się i uzyskać do niej dostęp, są zróżnicowane.

Aby skorzystać z biura informacji gospodarczej we własnym imieniu, na przykład pobierając informacje na własny temat lub sprawdzając podmiot gospodarczy, np. biuro podróży, z którym planujesz wakacje – zarejestruj się w dedykowanym serwisie infoKonsument.pl, który został stworzony specjalnie z myślą o Konsumentach. Załóż bezpłatne konto przez Internet. Pamiętaj, że co 6 miesięcy masz prawo do bezpłatnego sprawdzenia informacji na swój temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań!

Dla prowadzących działalność gospodarczą lub reprezentujących firmę, korporację, instytucję czy jednostkę samorządową rekomendowane jest podpisanie umowy określającej warunki współpracy. Jest ona konieczna, aby móc w pełni korzystać z biura informacji gospodarczej. Wynika to z zapisów z Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530). Potrzebujesz więcej informacji – skontaktuj się z nami.

Funkcja prewencyjna: pobieranie informacji z rejestru na temat przedsiębiorców i konsumentów, dzięki czemu możliwe jest zweryfikowanie ich wiarygodności płatniczej i zabezpieczenie się przed podjęciem współpracy z nierzetelnym partnerem.

Funkcja windykacyjna: odzyskiwanie od dłużników pieniędzy za zaległe zobowiązania. Dzięki konsekwencjom opublikowania negatywnej informacji gospodarczej o zadłużeniu podmiotów czy konsumentów mobilizacja do spłaty jest skuteczna.

Wartość długu, jaki może być dopisany do rejestru dłużników ERIF BIG S.A. jest określony w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530):

 • dla dłużnika będącego konsumentem jest to min. 200 zł;
 • dla dłużnika niebędącego konsumentem jest to min. 500 zł.

Z ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. korzystają:

 • banki, pośrednicy kredytowi, SKOKi;
 • urzędy miast i gmin;
 • przedsiębiorstwa komunikacji publicznej;
 • operatorzy telewizyjni i telekomunikacyjni;
 • towarzystwa ubezpieczeniowe;
 • zakłady komunalne;
 • stowarzyszenia i fundacje;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • konsumenci;
 • firmy windykacyjne;
 • przedsiębiorcy z wszystkich branż;
 • inni wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności spełniające warunki ustawowe.

Wysłanie wezwania do zapłaty jest warunkiem koniecznym, aby wpisać dane dłużnika do rejestru dłużników ERIF BIG S.A. Musi to nastąpić najpóźniej miesiąc przed planowanym wpisem. Można wysłać wezwanie listem poleconym lub doręczyć do rąk własnych dłużnika. Wysyłając wezwanie dostępne w Dokumentach do pobrania w Systemie ERIF, informujemy dłużnika o konsekwencjach wynikających z nieuregulowania należności w terminie – widnieje na nim pełna nazwa biura informacji gospodarczej, do którego trafią jego dane.

WAŻNE!

Nieodebranie listu poleconego przez dłużnika z wezwaniem do zapłaty nie wstrzymuje procedury wpisania do ERIF BIG S.A.

Dopisanie dłużnika i informacji o jego zadłużeniu to usługa, która pozwala na udostępnienie danych dłużnika w rejestrze dłużników ERIF BIG S.A.

Od momentu zamieszczenia wpisu ujawnione przez Ciebie dane dłużnika i jego zadłużenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Systemu ERIF. Dzięki temu każdy, kto w ERIF BIG S.A. zapyta o Twojego dłużnika otrzyma raport zawierający negatywne informacje na jego temat.

Ważne!

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za kompletność, prawdziwość oraz aktualność przekazywanych Informacji Gospodarczych, jak również za spełnienie ustawowych warunków przekazania informacji. Przekazanie nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji gospodarczych podlega odpowiedzialności karnej z art. 48 ust. 1 Ustawy.

W przypadku wygaśnięcia umowy z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. z jakiejkolwiek przyczyny przekazane do bazy ERIF informacje gospodarcze dotyczące Twoich dłużników zostaną usunięte.

Ponieważ dla systemu wymiany informacji gospodarczej niezwykle ważne jest, aby dane udostępniane przez biura informacji gospodarczej były rzetelne i aktualne, ustawodawca nałożył na wierzycieli przekazujących dane dłużników oraz na BIG-i obowiązek aktualizowania danych.

Przekazane do ERIF BIG S.A. dane masz obowiązek aktualizować, czyli przekazywać informacje o zmianie do ERIF BIG S.A. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia pozyskania tych informacji. Zaniedbanie obowiązku terminowej aktualizacji podlega odpowiedzialności karnej z art. 47 Ustawy. ERIF BIG S.A. ma natomiast obowiązek dokonać aktualizacji danych w swojej bazie najpóźniej 7 dni od otrzymania zlecenia aktualizacji. W rzeczywistości aktualizacja po stronie bazy ERIF odbywa się natychmiast po przekazaniu przez Ciebie zlecenia aktualizacji. 

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, iż w przypadku: całkowitego albo częściowego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia; powzięcia wiarygodnej informacji, że przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe lub powzięcia wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodarczych przekazanych przez wierzyciela do biura - masz obowiązek zlecić aktualizację danych w ERIF BIG S.A.