Dane osobowe

Drogi Kliencie,

w naszej działalności chronimy prywatność osób, których dane przetwarzamy, w szczególności Twoje dane osobowe.
Jeżeli zawarłeś z nami umowę lub udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych, poniżej znajdziesz informacje o tym, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują. Zapoznaj się z nimi, a jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO.

W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Pełną treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO otrzymasz:

O jakich danych mówimy?

Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację, np. imię i nazwisko, numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, Regon, dane adresowe i kontaktowe, np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Alejach Jerozolimskich 100.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw:

Inspektor Ochrony Danych: Joanna Lipińska

Adres mailowy: 

Adres korespondencyjny: ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Możemy również przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych w celu realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych, a także dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z:

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym działalność Administratora, takim jak operatorzy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty wspierające naszą infrastrukturę informatyczną,  a także naszym konsultantom lub audytorom.

Jeśli użyjesz wtyczki społecznościowej znajdującej się na naszej stronie internetowej, która ma możliwość przekierowania Ciebie na naszego Fanpage na Facebook lub YouTube, pamiętaj, że Twoje dane (cookies) będą także przetwarzane przez te podmioty, nawet, jeśli nie posiadasz u nich konta (firmy te staną się także administratorami Twoich danych osobowych).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO.

Zgodnie z RODO masz prawo:

Możesz także zażądać:

Prosimy, zwróć uwagę, że:

Zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności wynikających z konieczności realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych, lub ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania zapłaty należności powstałych w trakcie obowiązywania umowy lub mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek prowadzenia rejestru zapytań, obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli natomiast na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, będziemy mogli nadal przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Spółkę Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

W zakresie przetwarzania danych osobowych przez Biuro, w związku z ujawnianiem informacji gospodarczych, stosowanie art. 19 RODO jest ograniczone w ten sposób, że Biuro informuje Odbiorcę danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz pod warunkiem, że nie upłynęło 90 dni od otrzymania danych przez Odbiorcę. Art. 21 ust. 1 RODO nie stosuje się.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień, możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nota informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i swobodnego ich przepływu – RODO