Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez ERIF BIG S.A.

Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-807), Al. Jerozolimskie 100,

e-mail: ,

tel.: 22 59 42 530 

Inspektor ochrony danych e-mail: ,

adres do korespondencji: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

Skąd pozyskaliśmy dane osobowe  Twoje dane niezbędne do założenia konta w serwisie ERIF dla Konsumentów otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną, z której zawarciem wiąże się akceptacja przez Ciebie regulaminu i korzystanie z usług w serwisie  lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem ww. umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO).
 • Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celu obsługi Twoich próśb i zapytań,  badaniu jakości naszych usług, polegającym na dokonywaniu oceny satysfakcji z obsługi  oraz w celu  dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Realizacja naszych praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa jaki obsługa Twoich reklamacji oraz żądań RODO, które do nas kierujesz, przetwarzanie dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • Przetwarzamy Twoje dane w celu przedstawienia oferty związanej z Twoimi preferencjami w zakresie naszych usług, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody; (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcy danych osobowych Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak spółki z grupy kapitałowej,  podmioty świadczące usługi prawne i księgowe, operatorzy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty wspierające naszą infrastrukturę informatyczną, naszym konsultantom lub audytorom oraz organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych (retencja danych)
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w serwisie przez okres niezbędny do wykonywania umowy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, Twoje dane będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji tego obowiązku, np. zachowania dokumentów księgowych oraz dowodów udzielenia odpowiedzi na reklamacje i żądania RODO.
 • W przypadku danych przetwarzanych do celów dowodowych oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, Twoje dane będą mogły być przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających np. z zawartej umowy.
 • Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą Twoje prawa to:

 • Otrzymanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych oraz ich kopii (art. 15 RODO).
 • Sprostowanie danych, gdy są nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne (art. 16 RODO).
 • Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacjach opisanych w art. 17 RODO.
 • Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, art. 21 RODO).
 • Wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
Jak zgłosić żądanie
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: ,
 • wysyłając list pocztą tradycyjną,
 • osobiście pod adresem: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
Wymóg podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić nam wykonania celów wskazanych powyżej. Niepodanie danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem lub utrudnieniem nawiązania współpracy.
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania.
Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO.