Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez ERIF BIG S.A.

 Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania.

Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-807), Al. Jerozolimskie 100,

e-mail: ,

tel.: 22 59 42 530

Inspektor ochrony danych e-mail: ,

adres do korespondencji: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

Skąd pozyskaliśmy dane osobowe Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie jeśli kontaktowałeś się z nami z zapytaniem albo z wnioskiem, lub od Wierzyciela w związku z umową na udostępnianie informacji gospodarczych zawartą pomiędzy nami, a Wierzycielem.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Udostępnienie informacji gospodarczej na Twój wniosek zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).
 • Realizacja naszych praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa jak obsługa Twoich reklamacji oraz żądań RODO, które do nas kierujesz (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • Realizowanie przez nas prawnie usprawiedliwionego interesu w zakresie dochodzenia roszczeń lub wykazania zgodności wykonywanej przez nas działalności z ustawą i Regulaminem Zarządzania Danymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Zakres przetwarzania danych w celu
udostępniania informacji gospodarczych
 
 • Nie przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 21 RODO, natomiast możesz wnieść sprzeciw dotyczący nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania, lub przechowywania informacji gospodarczych niezgodnie z ustawą (art. 21a ust. 1 ustawy). Szczegółowy tryb wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu określa nasz regulamin.
 • Realizacja Twojego uprawnienia do ograniczenia przetwarzania danych następuje poprzez wstrzymanie ujawniania dotyczących Ciebie informacji gospodarczych. W sytuacji gdy wniesiesz sprzeciw wobec udostępniania tych informacji gospodarczych i zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że zobowiązanie, którego dotyczą te informacje gospodarcze, nie istnieje lub wygasło – na okres nie dłuższy niż 30 dni lub, w przypadku gdy rozpatrzenie sprzeciwu wiąże się ze szczególnymi trudnościami, na okres nie dłuższy niż 45 dni (art. 21a ust. 3 i 4 ustawy).
 • O sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych poinformujemy odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, jeżeli nie upłynęło 90 dni od dnia ich otrzymania przez tego odbiorcę, zaś zmiana dotyczy danych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c, pkt 3 lit. a, b i d oraz pkt 4 lit. b-f i h-j ustawy.
 • W zakresie przetwarzania danych osobowych przez biuro w związku z ujawnianiem informacji gospodarczych stosowanie art. 19 RODO jest ograniczone w ten sposób, że biuro informuje odbiorcę danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz pod warunkiem, że nie upłynęło 90 dni od otrzymania danych przez odbiorcę. Art. 21 ust. 1 RODO nie stosuje się.
Odbiorcy danych osobowych Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak spółki z grupy kapitałowej,  podmioty świadczące usługi prawne i księgowe, operatorzy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty wspierające naszą infrastrukturę informatyczną, organom władzy publicznej (w szczególności podmiotom uprawnionym z art. 25 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych), naszym konsultantom lub audytorom oraz organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych (retencja danych)
 •  W przypadku danych przetwarzanych w celu wywiązania się z prawnego obowiązku lub wykonania zadania w interesie publicznym, Twoje dane będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji tego obowiązku lub zadania.
 • W przypadku danych przetwarzanych do celów dowodowych, Twoje dane będą mogły być przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń lub ustania karalności przestępstw określonych w ustawie.
Prawa osoby, której dane dotyczą Twoje prawa to:

 • Otrzymanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych oraz ich kopii (art. 15 RODO).
 • Sprostowanie danych, gdy są nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne (art. 16 RODO).
 • Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacjach opisanych w art. 17 RODO.
 • Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, art. 21 RODO).
 • Wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
Jak zgłosić żądanie
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: ,
 • wysyłając list pocztą tradycyjną,
 • osobiście pod adresem: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania.
Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO.