Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez ERIF BIG S.A.

Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-807), Al. Jerozolimskie 100,

e-mail: ,

tel.: 22 59 42 530 

Inspektor ochrony danych e-mail: ,

adres do korespondencji: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa 

Skąd pozyskaliśmy dane osobowe Twoje dane zostały nam udostępnione przez partnera w związku z umową zawartą pomiędzy nami a partnerem oraz łączącym Ciebie z partnerem stosunkiem prawnym lub faktycznym, który może polegać w szczególności na zatrudnieniu w przedsiębiorstwie partnera, pełnieniu funkcji w organach Partnera lub pełnomocnictwie do reprezentowania partnera.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Podjęcie działań niezbędnych do  zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f  RODO) zawartej z Tobą, lub Twoim pracodawcą, którego reprezentujesz jako osoba kontaktowa w sprawach służbowych.
 • Realizacja naszych praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa jaki obsługa Twoich reklamacji oraz żądań RODO, które do nas kierujesz (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów jak badanie jakości naszych usług, czyli oceny satysfakcji z realizacji umowy, dokonywania analiz oraz konieczność udowodnienia faktów oraz  ochrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Odbiorcy danych osobowych Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak spółki z grupy kapitałowej,  podmioty świadczące usługi prawne i księgowe, operatorzy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty wspierające naszą infrastrukturę informatyczną, naszym konsultantom lub audytorom oraz organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych (retencja danych)
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania umowy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).
 • W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.
Prawa osoby, której dane dotyczą Twoje prawa to:

 • Otrzymanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych oraz ich kopii (art. 15 RODO).
 • Sprostowanie danych, gdy są nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne (art. 16 RODO).
 • Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacjach opisanych w art. 17 RODO.
 • Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, art. 21 RODO).
 • Wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
Jak zgłosić żądanie
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: ,
 • wysyłając list pocztą tradycyjną,
 • osobiście pod adresem: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania.
Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO.