Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez ERIF BIG S.A.

Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-807), Al. Jerozolimskie 100,

e-mail: ,

tel.: 22 59 42 530 

Inspektor ochrony danych e-mail: ,

adres do korespondencji: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa 

Skąd pozyskaliśmy dane osobowe Twoje dane w postaci numeru PESEL lub innej danej potwierdzającej Twoją tożsamość zostały nam udostępnione przez Partnera w związku ze złożonym przez Partnera w Twoim imieniu, na podstawie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa, wniosku o udostępnienie informacji z Rejestru Zapytań prowadzonego przez ERIF na podstawie art. 27 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Realizacja Twojego wniosku o udostępnienie informacji z Rejestru Zapytań złożonego za pośrednictwem Partnera (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • W celach dowodowych, w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wykazania zgodności wykonywanej przez nas działalności z Ustawą i Regulaminem Zarządzania Danymi w związku z nadzorem sprawowanym przez ministra właściwego ds. gospodarki (art. 6 ust. 1 lit c oraz f RODO).
Odbiorcy danych osobowych
 • Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak takim jak spółki z grupy kapitałowej, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom dostarczającym elementy infrastruktury IT, a także naszym konsultantom lub audytorom.
 • Twoje dane mogą być udostępniane również innym podmiotom, ilekroć obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora. Dotyczy to w szczególności udostępniania danych uprawnionym organom władzy publicznej, a także adwokatom i radcom prawnym.
Okres przechowywania danych osobowych (retencja danych)
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Twojego wniosku o udostępnienie informacji z Rejestru Zapytań, przez czas niezbędny do realizacji wniosku.
 • W przypadku danych przetwarzanych do celów dowodowych, Twoje dane będą mogły być przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.
Prawa osoby, której dane dotyczą Twoje prawa to:

 • Otrzymanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych oraz ich kopii (art. 15 RODO).
 • Sprostowanie danych, gdy są nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne (art. 16 RODO).
 • Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacjach opisanych w art. 17 RODO.
 • Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, art. 21 RODO).
 • Wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
Jak zgłosić żądanie
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: ,
 • wysyłając list pocztą tradycyjną,
 • osobiście pod adresem: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO.