Ochrona środowiska – jakie obowiązki mają przedsiębiorcy?

Początkujący przedsiębiorca zapytany o to, jakie ma obowiązki związane z prowadzoną przez siebie firmą, zazwyczaj powie o płaceniu podatków czy przestrzeganiu kodeksu pracy. Nie każdy pamięta, że posiadanie firmy zobowiązuje również do dbania o środowisko naturalne. W jaki sposób? Kwestie te reguluje ustawa prawo o ochronie środowiska. Oto jej najważniejsze postanowienia.

Zalety prowadzenia ekologicznej działalności

Na prowadzenie firmy zgodnie z zasadami ekologii decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Nie tylko ze względu na przepisy i ryzyko płacenia kar lub wstrzymania produkcji w przypadku ich nieprzestrzegania. Świadomość ekologiczna w naszym kraju stale rośnie, a właściciele firm zdają sobie sprawę, że ich działania, nawet przy niewielkim nakładzie finansowym, mogą mieć realny wpływ na środowisko. Zmiana prostych, codziennych nawyków owocuje wieloma korzyściami odczuwalnymi długofalowo i nie tylko przez osoby bezpośrednio zaangażowane. Dodatkowo, ekologiczne firmy mają szansę obniżyć koszty swojej działalności dzięki niższym opłatom za korzystanie ze środowiska i dostępowi do krajowych i europejskich funduszy ekologicznych. Nie bez znaczenia jest też budowanie wizerunku  firmy nowoczesnej, przestrzegającej proekologicznych standardów jakości.

Ochrona środowiska przez przedsiębiorców – na czym dokładnie polega?

Każda osoba, która jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność wytwórczą w rolnictwie, leśnictwie lub rybactwie albo wykonuje zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, w świetle prawa jest podmiotem korzystającym ze środowiska. Jeśli korzystanie to wykracza poza jego podstawowe ramy (tzn. obejmuje działania, które mają na celu zaspokojenie nie tylko osobistych potrzeb i wymagają stosowania pewnych instalacji), konieczne może być uzyskanie pozwolenia na poszczególne czynności.

Przykładem działań wymagających pozwolenia są: wytwarzanie dużej ilości odpadów, emisja gazów, pyłów, duży pobór wody i zrzut ścieków, które mogą naruszyć równowagę przyrodniczą. Emisja poszczególnych rodzajów odpadów regulowana jest osobnymi przepisami i powinna odbywać się zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony środowiska, takimi jak zasada zrównoważonego rozwoju, prewencji czy przezorności.

 

Obowiązki wobec środowiska: zgłoszenia, opłaty, odpowiedzialność

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest:

–  odpowiednia organizacja pracy,
– podejmowanie działań eliminujących lub ograniczających szkody w środowisku, wynikające z nieprzestrzegania wymagań jego ochrony przez pracowników,
– powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

Dodatkowe obowiązki obejmują:

– zgłoszenie uruchomienia instalacji,

– pokrywanie kosztów ewentualnych skutków usuwania zanieczyszczeń środowiska,

– prowadzenie okresowych pomiarów emisji odpadów i zanieczyszczeń czy poboru wody,

– sporządzanie wykazów w zakresie korzystania z ochrony środowiska i odprowadzanie opłat z jego tytułu.

 

Wykazy i dokumenty w zakresie ochrony środowiska, jakie musi sporządzić przedsiębiorca, to:

– do 28 lutego – raporty do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) za poprzedni rok,

– do 15 marca – zestawienie danych o ilości odpadów wytworzonych, zebranych i unieszkodliwionych w poprzednim roku,

– do 31 marca – sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za rok poprzedni i sprawozdanie w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za poprzedni rok.

Sporządzanie wszystkich powyższych raportów i sprawozdań jest dosyć czasochłonne, jednak warto o nich pamiętać, ponieważ zaniedbanie tych kwestii może wiązać się z dotkliwymi karami.

Podobne wpisy

Na czym polega działalność nierejestrowana?

Osoby fizyczne, które prowadzą drobną działalność zarobkową, a ich przychody nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, nie muszą już rejestrować działalności gospodarczej, nawet jeśli robią to regularnie. Od niedawna mogą korzystać z przepisów o działalności nierejestrowanej.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi