Jak założyć fundację – wszystko, co warto wiedzieć na początek

Fundacje mają osobowość prawną, mogą prowadzić działalność gospodarczą, korzystać z różnych źródeł finansowania, zatrudniać pracowników i współpracować z administracją publiczną. To stwarza ogromne możliwości dla osób, które chciałyby realizować użyteczne społecznie cele. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba przejść przez proces jej ustanawiania i rejestracji. Poniżej opisujemy, jak założyć fundację i jakie kroki należy wykonać po drodze.

Kto może utworzyć fundację?

Fundację może powołać do życia osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od jej obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Rolą fundatora jest złożenie oświadczenia woli, czyli aktu fundacyjnego i sporządzenie statutu, choć do tego zadania może wyznaczyć inną osobę. Oświadczenie woli fundator składa u notariusza. Co ciekawe, fundacja może również powstać po śmierci fundatora, na podstawie oświadczenia zawartego w jego testamencie.

Rola fundatora może być dwojaka:

– po powołaniu do życia fundacji przekazuje on odpowiedzialność za działania i majątek w ręce zarządu. W statucie pozostaje jako fundator, ale nie musi uczestniczyć w życiu fundacji.

– może włączyć się w działania fundacji przez wejście w skład zarządu i w zależności od posiadanych kompetencji pełnić funkcje w radzie lub organie doradczym fundacji.

 

Cele fundacji. Co powinien zawierać statut fundacji?

Aby powołać do życia fundację, fundator musi ustalić jej cele. Opisują one powód, dla którego powstała, precyzują, jak będą wydawane środki z majątku założycielskiego, oraz wskazują komu i w jaki sposób ma pomóc fundacja. Wybór celów ograniczony jest jedynie do tych, które są społecznie użyteczne. Przykładami spełniającymi ten warunek są m.in. oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, rozwój nauki i gospodarki, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, czy ochrona środowiska. Cele powinny być jasno określone i możliwe do osiągnięcia, a także niedochodowe. Oznacza to, że wszystkie dochody fundacji przeznaczone są właśnie na realizację tych celów.

Po określeniu celów i przygotowaniu majątku, który ma zostać wniesiony do funduszu fundacji przychodzi czas na stworzenie jej statutu. Informacje, które muszą znaleźć się w statucie to: nazwa, siedziba, majątek, cele, skład i organizacja zarządu, sposób reprezentowania fundacji i zaciągania przez nią zobowiązań majątkowych. W statucie mogą znaleźć się również inne postanowienia, np. dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej czy warunkach połączenia z inną organizacją. Z gotowym statutem można udać się do Krajowego Rejestru Sądowego, by zarejestrować fundację.

Fundacja

 

Rejestracja fundacji – formalności i opłaty

Aby zarejestrować fundację, w ciągu 7 dni od momentu podpisania aktu fundacyjnego, fundator, zarząd lub osoba powołana przez fundatora musi złożyć w KRS następujące formularze:

– KRS-W20 – z podstawowymi informacjami o fundacji,

– KRS-WK – na którym zgłasza się osoby wchodzące w skład zarządu i organu nadzorczego,

– KRS-WM – na którym opisuje się zakres działalności gospodarczej i wpisuje fundację do rejestru przedsiębiorców.

 

Razem z powyższymi formularzami i trzema egzemplarzami statutu należy złożyć następujące dokumenty:

– akt notarialny o ustanowieniu fundacji,

– oświadczenie wskazujące ministra nadzoru,

– uchwały o powołaniu zarządu i rady fundacji,

– dowód wpłaty za wpis do rejestru.

Obecnie opłata za wpisanie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej wynosi 250 zł. Jeśli wniosek wiąże się również z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców, opłata wynosi 500 zł. Czas oczekiwania na rejestrację wynosi około 30 dni.

Podobne wpisy

Jak wypełnić oświadczenie FATCA?

Często przedsiębiorcy nie wiedzą jak wypełnić oświadczenie FATCA, a ten obowiązek mają wszystkie przedsiębiorstwa, które podpisały umowę o prowadzenie rachunków finansowych lub dopiero planują otwarcie nowych kont. W poniższym artykule wyjaśniamy, czego dotyczy ustawa FATCA oraz jak należy wypełnić formularz.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi