Bankowość

Podstawy bankowości: funkcje banku centralnego

Centralnym bankiem w Polsce jest Narodowy Bank Polski. Odpowiada on za politykę pieniężną i stabilność cen, a jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emisji pieniądza,… Czytaj więcej

Podstawy bankowości: rodzaje banków występujące w Polsce

Czynne korzystanie nie zawsze jednak łączy się z zadowalającym stanem wiedzy – aż 55% Polaków ocenia swój poziom zorientowania w kwestiach ekonomicznych i finansowych od bardzo niskiego do przeciętnego (wyniki badania Poziom edukacji finansowej Polaków… Czytaj więcej

Podstawy bankowości: WIBOR

Parametry wpływające na wysokość rat kredytu    Dwa z najważniejszych czynników wpływających na to, ile raty kredytu płacimy każdego miesiąca to marża banku i stopa procentowa. Marża banku jest stała przez cały okres spłaty, ale… Czytaj więcej

Podstawy bankowości: czym jest weksel?

Weksle postrzegane są jako papiery wartościowe, których głównym zastosowaniem jest zabezpieczanie wierzytelności. Zobowiązują one osobę wystawiającą lub wskazaną przez nią osobę do uregulowania określonej kwoty wobec wierzyciela.  Osoba, która ma prawa do weksla, może dzięki… Czytaj więcej

Podstawy bankowości: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – zakres działania Bankowy Fundusz Gwarancyjny to jedna z instytucji, która stoi na straży finansowego bezpieczeństwa Polaków. Powołano ją do życia w 1995 roku, a do jej głównych zadań należy utrzymywanie stabilności… Czytaj więcej

Podstawy bankowości: lokaty bankowe. Czy to się opłaca?

Rodzaje lokat bankowych Lokata to nic innego jak produkt inwestycyjny polegający na złożeniu do banku określonej kwoty pieniędzy w zamian za ich oprocentowanie. Decydując się na zamrożenie w ten sposób swoich oszczędności, należy liczyć się… Czytaj więcej

Podstawy bankowości: sesje bankowe Elixir

Elektroniczny system rozliczania płatności KIR działa od 1991 r. i jest jedyną izbą rozliczeniową w Polsce. Większość krajowych banków jest pośrednio lub bezpośrednio uczestnikami KIR, co powoduje, że znaczna część międzybankowych płatności jest rozliczana za… Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi