Jak wypełnić oświadczenie FATCA?

Często przedsiębiorcy nie wiedzą jak wypełnić oświadczenie FATCA, a ten obowiązek mają wszystkie przedsiębiorstwa, które podpisały umowę o prowadzenie rachunków finansowych lub dopiero planują otwarcie nowych kont. W poniższym artykule wyjaśniamy, czego dotyczy ustawa FATCA oraz jak należy wypełnić formularz.

Co to jest FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to ustawa przyjęta przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz amerykański Urząd Skarbowy (IRS) w 2010 roku. Dotyczy obowiązku ujawnienia informacji o rachunkach zagranicznych i ma na celu pomoc amerykańskim organom podatkowym w ściganiu podatników, którzy ukrywają swoje dochody na kontach w innych krajach. Realizacja postanowień ustawy wymagała od rządu USA zawarcia wielu umów międzynarodowych.

Polska podpisała umowę w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA w dniu 7 października 2014 roku. Dodatkowo polski rząd uchwalił w dniu 9 października 2015 roku akt prawny umożliwiający realizację tych postanowień.

Umowa międzynarodowa FATCA oraz jej aktualizacje nakładają na polskie instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy ubezpieczeniowe) obowiązek uzyskania od właścicieli rachunków bankowych oświadczeń czy są podatnikami amerykańskimi. Jeśli  posiadają oni obowiązek podatkowy w USA, ich dane przekazywane są (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) do amerykańskich instytucji podatkowych.

Kto musi podpisać oświadczenie FATCA?

Od dnia 1 grudnia 2015 roku każde przedsiębiorstwo, które zawiera nową umowę o prowadzenie rachunku finansowego, musi wiedzieć jak wypełnić oświadczenie FACTA. Zgodnie z ustawą FATCA obejmuje on:

 • rachunek depozytowy
 • rachunek powierniczy
 • umowę ubezpieczenia
 • umowę renty
 • instrument zaangażowania kapitałowego lub instrument dłużny wyeliminowany przez instytucję kapitałową
 • prowadzenie obrotu papierami wartościowymi.

Warto podkreślić, że klient jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia w każdej z instytucji finansowych, w której posiada rachunek finansowy. Dodatkowo, jeśli dane zawarte w oświadczeniu ulegną zmianie, firma ma obowiązek złożyć aktualny formularz FATCA. Instytucja finansowa może zażądać przedłożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów w celu kompletnej weryfikacji statusu. Za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą grozi odpowiedzialność karna.

Przedsiębiorstwa, które zawarły umowy o prowadzenie rachunków w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 listopada 2015 roku oraz posiadały na swoim koncie kwotę wyższą niż 50 tys. dolarów miały obowiązek złożenia oświadczenia do dnia 1 grudnia 2015 roku. Jeśli tego nie wykonały, ich konta zostały zablokowane do czasu złożenia wymaganego dokumentu.

W przypadku firm, które dysponowały rachunkami bankowymi w dniu 30 czerwca 2014 roku, instytucje finansowe samodzielnie dokonywały weryfikacji, czy przedsiębiorstwo oraz osoba kontrolująca klienta,  jest podatnikiem amerykańskim. 

Jak wypełnić oświadczenie FACTA?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają uproszczone oświadczenie FATCA. Wystarczy uzupełnić dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, pesel, numer i seria dowodu oraz oświadczenie dotyczące obywatelstwa i posiadania rezydencji w USA.

Istotna jest definicja rezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest nim osoba która:

 • uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez dowolny okres (tzw. Zielona Karta);
 • dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 • przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuję się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz.

W przypadku firmy mającej osobowość prawną, odpowiedź na pytanie jak wypełnić oświadczenie

Poszczególne sekcje obejmują:

 • dane firmy posiadającej rachunek finansowy;
 • status firmy w rozumieniu umowy FATCA;
 • oświadczenie o osobach kontrolujących;
 • dane Osób kontrolujących będących podatnikami amerykańskimi.

Umowa FATCA z dnia 7 października 2014 roku wyróżnia 10 statusów, jakie może posiadać przedsiębiorstwo mające osobowość prawną. Są one szczegółowe opisane w umowie oraz oświadczeniu FATCA. Należy się z nimi szczegółowo zapoznać przed wypełnieniem i złożeniem dokumentu.

Dodatkowo każdy formularz zawiera klauzule o byciu świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania oraz o konieczności każdorazowej aktualizacji danych.

Podobne wpisy

Sprawdzenie kontrahenta, czyli jak ograniczyć ryzyko w biznesie

Praktycznie cały obrót gospodarczy opiera się na tzw. odroczonym terminie płatności, inaczej kredycie kupieckim. Wystawianie faktury z odroczonym terminem płatności automatycznie generuje ryzyko jej niezapłacenia w terminie. Tymczasem nawet dwumiesięczne opóźnienie w płatności kluczowego klienta może spowodować poważne problemy finansowe firmy, prowadzące w konsekwencji do bankructwa. Jak więc temu ryzyku zapobiegać lub je minimalizować?

Czytaj więcej

Zatory płatnicze w przedsiębiorstwie

Zatory płatnicze stanowią istotne zagrożenie dla rozwoju firm. Mogą być przyczyną utraty płynności finansowej, a nawet bankructwa. Ponadto nieuregulowane płatności przenoszą się na kolejnych kontrahentów i hamują rozwój gospodarczy kraju. Jakie są ich przyczyny i jak im skutecznie przeciwdziałać?

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi