Informacja pozytywna w BIG – nowe podejście do informacji gospodarczej

Informacje gospodarcze służą firmom do sprawdzenia kontrahentów czy klientów i tym samym stanowią podstawę właściwej decyzji biznesowej. Wielu przedsiębiorców jest świadomych tego, jak istotne znaczenie ma negatywna informacja gospodarcza – zarówno o ich potencjalnych partnerach, jak i o nich samych. W dalszym ciągu jednak niedoceniana jest siła pozytywnej informacji gospodarczej.

Warszawa, Kraków, Gdańsk czy każde inne większe lub mniejsze miasteczko – nieważne skąd jest firma, zawsze ma możliwość sprawdzenia w rejestrze dłużników dostępnym online informacje gospodarcze o charakterze negatywnym i pozytywnym. Do czego można wykorzystać pozytywne informacje, a jaki wpływ na prowadzenie firmy mają negatywne dane?

Informacje gospodarcze – co to takiego?

Zacznijmy od podstaw: czym jest informacja gospodarcza? Definiuje ją ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Dotyczy:

 • podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 • osoby fizycznej;
 • osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą

oraz zawieraj informacje o:

 • zobowiązaniu pieniężnym,
 • posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem.

W przypadku danych dotyczących podmiotu będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną pozbawioną osobowości prawnej, informacje gospodarcze to:

 • oznaczenie podmiotu lub jednostki
 • siedziba i adres
 • numer, pod którym dany podmiot jest wpisany do właściwego rejestru oraz oznaczenie sądu rejestrowego
 • numer NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu
 • numer REGON
 • imiona i nazwiska osób będących w organach zarządzających, prokurentów lub pełnomocników podmiotu
 • główny rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla osób fizycznych informacje gospodarcze obejmują:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • adres zamieszkania i korespondencyjny
 • serię i numer dowodu osobistego.

Dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą dodatkowo będą to dane takie jak:

 • oznaczenie podmiotu
 • siedziba i adres
 • numer, pod którym dany podmiot jest wpisany do właściwego rejestru oraz oznaczenie sądu rejestrowego
 • numer NIP – identyfikacji podatkowej
 • numer REGON
 • imiona i nazwiska prokurentów lub pełnomocników podmiotu
 • główny rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane dotyczące zobowiązania pieniężnego to:

 • tytuł prawny
 • kwota oraz waluta
 • termin powstania zaległości
 • kwestionowanie przez dłużnika części lub całości zobowiązania
 • data wysłania wezwania do zapłaty
 • inne informacje o zobowiązaniu.

W kwestii posługiwania się cudzym lub podrobionym dokumentem zbiera się takie dane, jak:

 • nazwa dokumentu, jego seria i numer
 • data wydania dokumentu
 • siedziba, adres i oznaczenie wystawcy dokumentu
 • imię i nazwisko osoby, na którą dokument jest wystawiony
 • okoliczności posługiwania się dokumentem
 • oznaczenie osoby albo organu, które stwierdziło, że dokument jest skradziony albo podrobiony.

Ogólnie zatem informacje gospodarcze to dane pozwalające na identyfikację przedsiębiorcy lub dłużnika albo powstałej zaległości finansowej. ERIF BIG SA zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji gospodarczych – Poznań, Rzeszów, Łódź i wszystkie inne miasta w Polsce objęte są rejestrem.

Należy rozróżnić informacje gospodarcze od biznesowych. Informacje biznesowe mają treść gospodarczą i znaczenie dla podejmowania biznesowych decyzji, ale to bardziej szerokie pojęcie. Dla każdego rodzaju działalności czy nawet każdej firmy inne dane będą istotne do prowadzenia skutecznie biznesu. Informacje biznesowe mogą być zatem np. raportami branżowymi, informacjami jawnymi oraz poufnymi, danymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG czy Krajowego Rejestru Sądowego KRS etc. Każda informacja gospodarcza jest biznesową, jednak nie wszystkie informacje biznesowe stanowią też gospodarcze.

Informacja pozytywna

Wśród informacji gospodarczej wyróżnia się pozytywne i negatywne. Informacja pozytywna to dane dotyczące zobowiązania płaconego w terminie albo z opóźnieniem nie dłuższym niż 30 dni. Biuro ERIF także zbiera takiego rodzaju informacje gospodarcze.

 

Pozytywna informacja gospodarcza

 

Pozytywna informacja gospodarcza służy jako swego rodzaju rękojmia uczciwości i referencje. Przedsiębiorstwo wyróżniające się w bazie pozytywną informacją gospodarczą ma szanse na nawiązanie intratnych czy rozwijających biznes partnerstw gospodarczych. Jawi się jako firma rzetelna, uczciwa i dobrze zarządzająca swoim budżetem. Informacja o tym, że wszystkie zobowiązania są spłacane terminowe, jest ważna dla potencjalnych kontrahentów, klientów oraz instytucji finansowych, u których firma stara się o wsparcie finansowe.

Budowanie pozytywnej historii płatniczej to proste narzędzie do tego, by poprawić wizerunek firmy. Wystarczy spłacać terminowo zobowiązania, aby w bazie ERIF widnieć jako godny zaufania pożyczkobiorca, partner, oferent, kontrahent, sprzedawca usług i towarów. Pozytywne informacje gospodarcze wspomagają proces negocjacji biznesowych oraz starania się o kredyt czy pożyczki.

Do bazy ERIF dopisać pozytywną informację gospodarczą może każda firma czy konsument. Szczególnie polecane jest to firmom, bo dołączenie do oferty pozytywnego raportu z rejestru dłużników podniesie jej wartość i wyróżni ją na rynku wśród konkurencji. Może stanowić ten jeden dodatkowy atut, który sprawi, że korzystna propozycja współpracy zostanie złożona właśnie Twojej firmie.

Informacja negatywna

Informacja o zadłużeniu to informacja negatywna, ale nie każda przeterminowana płatność trafia do bazy dłużników. Jeśli od terminu zapłaty należności minęło ponad 30 dni i nie została ona uregulowana, to uznaje się takie zobowiązanie za nadające się do zgłoszenia jako negatywną informację gospodarczą i jest możliwość wpisania jej do bazy ERIF BIG. Nie są to oczywiście wszystkie warunki. W przypadku zgłaszania danych negatywnych, trzeba upewnić się, że:

 • zobowiązanie jest wymagalne, przeterminowane o co najmniej 30 dni i na kwotę minimum 200 zł dla konsumenta oraz 500 zł dla firm
 • dłużnik został poinformowany o ryzyku wpisania do BIG oraz skutecznie wezwany do zapłaty zobowiązania
 • od wysłania do dłużnika listu poleconego lub osobistego wręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty upłynął co najmniej miesiąc.

 

Informacja o zadłużeniu

 

Co to daje dopisanie negatywnej informacji gospodarczej do BIG? Przede wszystkim służy jako motywacja dla dłużnika. Informacje negatywna zniknie z bazy tylko wtedy, gdy zobowiązanie zostanie uregulowane. Taki rodzaj informacji stanowi także ostrzeżenie dla innych uczestników rynku: ”Uwaga! Ten podmiot jest nierzetelny, więc lepiej nie robić z nim interesów”. Dla przedsiębiorcy weryfikacja informacji gospodarczej w bazie stanowi podstawę do podjęcia decyzji biznesowych.

Po wpisaniu informacji negatywnej do bazy ERIF BIG SA, dłużnik może otrzymać specjalne powiadomienie. To narzędzie wspomagające szybszą windykację należności, bo świadomość wpisu do ogólnodostępnej bazy jako niespłacającego zobowiązań dłużnika ma moc oddziaływania.

Do czego przedsiębiorca potrzebuje informacji gospodarczych?

Biuro informacji gospodarczej pozwala przedsiębiorcy na sprawdzenie zarówno siebie, jak i kontrahentów. Do czego można wykorzystać pozyskane dane?

W przypadku własnej firmy pozyskane dane pozytywne mogą służyć jako forma przedstawienia siebie jako rzetelnego przedsiębiorcy, godnego zaufania dla potencjalnych partnerów. Wszelkie ewentualne negatywne informacje pozwalają zweryfikować dotychczasowe zarządzanie finansami w Twojej firmie. Ważne jest, aby szybko uregulować należności, które z różnych przyczyn mogły zostać nieopłacone. To bardzo ważne, by unikać tego typu sytuacji i zawsze spłacać należności, zanim staną się one przeterminowane na tyle, że będzie można wpisać je do bazy BIG. Informacje pozytywne o sobie samym można dodać do bazy BIG.

Informacje gospodarcze negatywne i pozytywne o kontrahencie pozwalają ustalić wiarygodność finansową kontrahenta i wpływają na decyzję o podjęciu współpracy. Warto pamiętać, że informację negatywną o nieuczciwym kontrahencie warto zgłosić do bazy – to forma ostrzegania innych przedsiębiorców przed interesami z nierzetelnym partnerem oraz mobilizacji dłużnika do zapłaty.

Informacje gospodarcze to nie tylko suche dane – to skuteczne narzędzie prewencyjne, wspomagające windykację należności. W dzisiejszej erze informacji dane są na wagę złota i dotyczy to także pozytywnych oraz negatywnych informacji gospodarczych.

Podobne wpisy

Czym jest wywiadownia gospodarcza i kiedy warto z niej korzystać?

Już nawet połowa polskich przedsiębiorstw czeka na zapłatę za sprzedane towary lub usługi dłużej niż dwa miesiące. Sytuacja taka grozi zachwianiem płynności finansowej firmy, a jeśli się przedłuża lub dotyczy kluczowego klienta, nawet bankructwem. Ryzyko w biznesie można jednak znacząco ograniczyć – pomaga w tym wywiadownia gospodarcza. Co to za instytucja i w jaki sposób wspiera przedsiębiorców?

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi