Odzyskiwanie długów – jak może Ci pomóc biuro informacji gospodarczej?

Nikt nie lubi mieć długów, ani też być zmuszonym do przypominania o zaległych płatnościach. Odzyskiwanie długów może okazać się procesem długotrwałym i pochłaniającym dodatkowe środki. Nie oznacza to jednak, że trzeba rezygnować z prób odzyskania należności – wręcz przeciwnie, zawsze warto dokonywać prób samodzielnej windykacji długów lub postawić na sprzedaż długu firmie windykacyjnej. Z tego artykułu dowiesz się, co należy wiedzieć o skutecznym odzyskiwaniu długów.

Dług – kiedy należność staje się długiem?

Aby ustalić, kiedy należność staje się długiem, trzeba zastanowić się w pierwszej kolejności, czym jest dług, wierzytelność i należność:

  • Wierzytelność to żądanie spełnienia należnego świadczenia w formie pieniężnej lub niepieniężnej, które przysługuje wierzycielowi wobec dłużnika.
  • Należność to pojęcie węższe w zakresie, bo oznacza świadczenie pieniężne.
  • Dług to niespełniony obowiązek świadczenia w formie rzeczowej lub pieniężnej na rzecz wierzyciela.

Jeśli termin realizacji świadczenia jeszcze nie upłynął, to określa się je zobowiązaniem, wierzytelnością czy należnością, ale nie długiem. Dług pojawia się w momencie, gdy termin wymagalności świadczenia już minął. Wierzytelność niewymagalna to taka, wobec której termin wykonania świadczenia jeszcze nie minął, zaś wymagalna to ta, dla której w momencie jej orzekania wiadomo już, że termin spełniania świadczenia upłynął. Wierzytelność wymagalna jest zatem długiem. Moment pojawienia się wymagalności wierzytelności jest istotny, bo od niego rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczeń, a także nalicza się odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. Wierzyciel może żądać od dłużnika odsetek za opóźnienie, nawet jeśli nie poniósł żadnej szkody z tego tytułu.

Odzyskiwanie długów – jak dochodzić zwrotu wierzytelności?

Jak odzyskać dług od dłużnika? Przez proces windykacji. Dosłownie oznacza to dochodzenie roszczeń i ma na celu odzyskanie długu – lub innej rzeczy – z rąk osoby nieuprawnionej. Windykacja to podejmowanie określonych czynności prawnych, których celem jest zwrot długu. Windykacja jest procederem złożonym i z prawnego punktu widzenia zakłada dwa możliwe sposoby odzyskania długu:

  • Windykacja polubowna polegająca na sprawdzaniu, czy dłużnik spłaca swoje należności oraz na próbach zmotywowania go do zapłaty przez wysyłanie listów, telefony, smsy etc. Czynności w ramach windykacji polubownej mają nakłonić dłużnika do negocjacji celem ustalenia ugody o spłaceniu długu.

Windykacja sądowa to kolejny poziom w odzyskiwaniu długów. Jeśli polubowne metody nie przyniosą rezultatu, można podjąć bardziej radykalne działania. Przez proces sądowy uzyskuje się prawomocny wyrok, który umożliwia rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Egzekucja przez komornika pozwala odzyskać dług dzięki licytacji majątku dłużnika czy zajęciu jego wynagrodzenia. Jak odzyskać dług metodą windykacji? Można zlecić ją profesjonalnej firmie, która w skuteczny sposób przeprowadzi windykację polubowną oraz sądową. Im wcześniej rozpocznie się windykację, tym większe ma się szanse na odzyskanie pieniędzy. Windykacja jest opłacalna najbardziej dla nieprzedawnionych wierzytelności oraz w przypadku, gdy posiada się wystarczającą dokumentację potwierdzającą istnienie długu. Warto także zdecydować się na nią, jeśli można obciążyć jej kosztami dłużnika tak, by nie ponosić dodatkowych wydatków potrącających sumę odzyskaną za pomocą windykacji. Rozpoczęcie windykacji powoduje przerwanie biegu przedawnienia, który wynosi od 2 do 6 lat dla różnego rodzaju zobowiązań. Przez windykację odzyskuje się zarówno kwotę długu, jak i odsetki oraz koszty procesu windykacji. Jedynym minusem jest często długi czas przeprowadzenia skutecznej windykacji.

BIG – pomoc w windykacji długów

krajowy rejestr długów BIG

Do kogo zgłosić się o pomoc w odzyskiwaniu długów od osób prywatnych czy firm? Na polskim rynku działają firmy oferujące kompleksowe usługi monitorowania należności, windykacji długów oraz rejestrowania terminowego opłacania należności. Biuro informacji gospodarczej, jakim jest ERIF BIG S.A., gromadzi i udostępnia informacje o terminowym opłacaniu zobowiązań, a także o zobowiązaniach, które nie zostały uregulowane w wymaganym ustawowo terminie. ERIF BIG S.A. adresuje swoją ofertę do:

W rejestrze ERIF BIG S.A. zbierane są pozytywne oraz negatywne informacje gospodarcze – dzięki temu klienci mają szanse sprawdzić kontrahentów i zarządzać ryzykiem w firmie lub w prywatnym budżecie. Aktywne korzystanie z bazy BIG pozwala uniknąć sytuacji, w której dług powstaje, ponieważ można weryfikować kontrahentów i dobierać ich rozsądnie. Patrząc na to z drugiej strony: informacja o tym, że zostałeś zweryfikowany przez w sposób pozytywny, to sygnał dla kontrahenta czy partnera biznesowego, że warto nawiązać z Tobą współpracę. ERIF BIG ma również korzystną ofertę dla klientów, którzy potrzebują wsparcia na etapie windykacji. Promuje rozwiązanie pomocne przy ciągłym monitoringu należności i motywowaniu dłużnika do spłaty należności. Jest ona realizowana przez  dopisanie informacji o nowym zadłużeniu firm lub konsumentów oraz wysyłkę powiadomienia o tym wpisie bezpośrednio do dłużnika.

Jak odzyskać długi – sprzedaż długu firmie windykacyjnej

Czym jest skup długów od osób fizycznych lub podmiotów prawnych? To taka alternatywa dla windykacji. Szybsza i mająca wiele zalet, ale też nienadająca się dla wszystkich spraw.

sprzedaż długu firmie windykacyjnej – powiadomienie o sprzedaży długu

Cesja wierzytelności to umowa cywilnoprawna, na mocy której dochodzi do zmiany wierzyciela. Inna osoba przejmuje wierzytelności i będzie od tej pory starać się egzekwować należność. Dług pozostaje ten sam, ale dłużnik musi go spłacić komuś innemu. W ramach umowy cesji wierzytelności dotychczasowy wierzyciel staje się cedentem, który przelewa wierzytelność będącą jego prawem na osobę trzecią, zwaną cesjonariuszem, która staje się nowym wierzycielem dłużnika.

Czy dłużnik może się nie zgodzić na cesję? Nie musi wcale o niej wiedzieć – istnieje bowiem możliwość cesji wierzytelności bez zgody dłużnika, na mocy artykułu 509 kodeksu cywilnego. Należy jednak zawiadomić dłużnika o cesji, tak by wiedział, dla kogo ma spełnić świadczenie. Co ważne, cesja nie pozbawia w żadnym stopniu prawa dłużnika co do wnoszenia zarzutów przeciw zasadności roszczeń do nowego wierzyciela, jeśli miał je także wobec pierwotnego wierzyciela.

Prawo nakłada pewne ograniczenia na umowy cesji wierzytelności. Nie można dokonać cesji, jeśli byłoby to:

  • W jakiś sposób niezgodne z prawem, np. wedle ustawy nie można dokonać cesji prawa do wynagrodzenia za pracę, odszkodowania za szkodę na osobie, prawa dożywocia lub pierwokupu.
  • Niezgodne z zastrzeżeniem umowy – zatem, jeśli w umowie został zawarty zapis o niemożności zmiany wierzyciela, to należy go przestrzegać.
  • Związane z właściwością zobowiązania niepozwalające na cesję – np. roszczenie ochronne dóbr osobistych nie może być cedowane.

Sprzedaż długu firmie windykacyjnej jest opłacalna, jeśli mamy problemy finansowe i potrzebujemy natychmiast odzyskać dług, jeśli dłużnik ogłosi upadłość albo jest niewypłacalny lub jeśli egzekucja komornicza nie przyniosła skutku. Stosować można ją także dla wierzytelności już przedawnionych.

Podobne wpisy

Na czym polegają transakcje walutowe?

Każda transakcja polegająca na kupnie-sprzedaży waluty jest transakcją walutową. Mogą je zawierać zarówno osoby prywatne, podmioty gospodarcze, jak i banki. Taka transakcja polega na sprzedaży waluty obcej za krajową lub kupnie waluty obcej za walutę krajową. Czasem są to również transakcje kupna/sprzedaży waluty obcej za inną walutę obcą.

Czytaj więcej

PIT – wszystko, co musisz wiedzieć jako przedsiębiorca

PIT w potocznym rozumieniu kojarzy się z dokumentem, który raz do roku każda osoba wykazująca przychody z tytułu pracy czy działalności musi dostarczyć do urzędu skarbowego. Rzeczywiście PIT jest rozliczeniem podatkowym za dany rok, ale przede wszystkim to sam podatek od osób fizycznych. Podatek, który uiszczać muszą osoby fizyczne, ale płacą go także przedsiębiorcy – jako płatnicy za swoich pracowników i za siebie samych w przypadku prowadzenia działalności jednoosobowej. Co trzeba wiedzieć o podatku należnym PIT oraz o opłacanym przy jednoosobowej działalności gospodarczej PIT?

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi