Zmiany w Regulaminie Zarządzania Danymi Rejestru Dłużników ERIF

Regulamin Zarządzania Danymi Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. uległ zmianom, mającym związek z wprowadzeniem zmian do Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Szanowni Państwo, w związku ze zmianami w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm., dalej „Ustawa”), wprowadzonych Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie Ustawy – Kodeks karny oraz innych niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r. oraz działając na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 7 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informujemy, że zmianie uległ Regulamin Zarządzania Danymi Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. (zwany dalej: „Regulaminem”). Zmiany w Regulaminie zostały uchwalone przez Zarząd Spółki i zatwierdzone przez Ministra Gospodarki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Sprawiedliwości oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zmiany wprowadzone do Regulaminu związane są z wprowadzeniem ustawowego obowiązku przekazywania danych dotyczących określonych tytułów prawnych do wszystkich biur informacji gospodarczej działających w Polsce, przez niżej wskazanych wierzycieli:

 • organ właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • właściwą jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • właściwy według przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.5) ), zwanej dalej „Kodeksem karnym wykonawczym”, sąd w postępowaniu dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej.

Wprowadzone do Regulaminu zmiany wejdą w życie z dniem jego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co nastąpi nie wcześniej niż przed upływem 14 dni od otrzymania przez Państwa niniejszego zawiadomienia. Poniżej zamieszczamy wykaz wprowadzonych zmian. Jednocześnie informujemy, że tekst jednolity Regulaminu znajdą Państwo po kliknięciu w poniższy link:

 

Regulamin Zarządzania Danymi Rejestru Dłużników ERIF

 

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami. Z wyrazami szacunku, Edyta Szymczak Prezes Zarządu Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Wykaz zmian w Regulaminie Zarządzania Danymi Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.:

  1. W rozdziale 2 ust. 6 na końcu ustępu po słowach: „lub podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy” dodaje się słowa: „a także organ właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, właściwa jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, właściwy według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego sąd w postępowaniu dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej.”
  2. W rozdziale 3:
   1. w paragrafie 1:
    1. w ust. 1 na końcu ustępu słowa: „z zastrzeżeniem ust. 2” zastępuje się słowami: „z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a”;
    2. po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Obowiązek zawarcia Umowy o Udostępnianie Informacji Gospodarczych nie dotyczy Klienta będącego organem właściwym wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, właściwą jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub właściwym według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego sądem w postępowaniu dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej – w zakresie realizacji obowiązku przekazywania Informacji Gospodarczych, o których mowa w art. 12a Ustawy.”
   2. w paragrafie 4:
    1. w ust. 1 na końcu ustępu słowa: „z zastrzeżeniem ust. 3” zastępuje się słowami „z zastrzeżeniem ust. 2”;
    2. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Przekazywanie Informacji Gospodarczych do Biura może odbywać się przy użyciu sposobów komunikacji określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1-3. Umowa o Udostępnianie Informacji Gospodarczych lub zgłoszenie, o którym mowa w postanowieniach rozdziału 8 § 1a, może szczegółowo określać kanały komunikacji, przy użyciu których Klient może przekazywać Informacje Gospodarcze do ERIF.”
    3. w ust. 4 na końcu ustępu po słowach: „określonych odpowiednio w art. 14-18 Ustawy” dodaje się słowa: „lub w przepisach odrębnych.”
   3. w paragrafie 5 ust. 5 na początku ustępu słowa: „przed przyjęciem Informacji Gospodarczych przekazywanych na podstawie art. 16 Ustawy” zastępuje się słowami: „przed przyjęciem Informacji Gospodarczych przekazywanych na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy”.
   4. w paragrafie 6 wprowadza się następujące zmiany:
    1. po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. ERIF może wstrzymać ujawnianie Informacji Gospodarczych również w przypadku powzięcia informacji mogących wskazywać, że Informacje Gospodarcze są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione z naruszeniem Ustawy – na czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy.”
    2. po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu: „14a. W sprzeciwie Klient powinien ustosunkować się do wskazanej w zawiadomieniu przyczyny usunięcia Informacji Gospodarczych, w szczególności przedstawić stosowne wyjaśnienia oraz dokumenty potwierdzające istnienie zobowiązania. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku ERIF rozpatrzy sprawę i podejmie decyzję na podstawie posiadanych informacji i dokumentów.”
    3. po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: „16a. Ponowne przekazanie przez Klienta Informacji Gospodarczych, które zostały usunięte przez ERIF na podstawie ust. 11 lub 16, jest możliwe wyłącznie po ustaniu przyczyny usunięcia. Klient ma obowiązek zawiadomić ERIF o ponownym przekazaniu Informacji Gospodarczych.”
   5. W rozdziale 8 po paragrafie 1 dodaje paragraf 1a w brzmieniu: „§ 1a. Zabezpieczenia związane z nawiązaniem współpracy z Klientem ustawowo obowiązanym do przekazywania Informacji Gospodarczych do ERIF.
    • Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Klientów będących organami właściwymi wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, właściwymi jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub właściwymi według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego sądami w postępowaniu dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej.
    • Nawiązanie współpracy z Klientem, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zgłoszenia dokonanego na udostępnionym przez ERIF formularzu zgłoszeniowym.
    • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Klienta. W przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia do reprezentacji z mocy ustawy lub statutu ERIF może wymagać, aby uprawnienie do reprezentowania zostało wykazane stosownym dokumentem, np. pełnomocnictwem udzielonym przez osobę uprawnioną do reprezentacji z mocy ustawy lub statutu.
    • Do skutecznego dokonania zgłoszenia wystarczy przesłanie kopii wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie skanu za pośrednictwem dedykowanego serwisu www lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Biuro adres email lub faksem na wskazany przez Biuro numer faksu. Klient ma obowiązek dostarczyć oryginał wypełnionego i podpisanego formularza do Biura w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
    • W zgłoszeniu Klient dokonuje także wyboru kanałów komunikacji w celu przekazywania Informacji Gospodarczych do ERIF oraz ustanowienia Użytkowników upoważnionych do korzystania z Konta Użytkownika w Systemie ERIF.”
    • Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 2, może zawierać następujące dane:
    1. w zakresie danych dotyczących Klienta:

– nazwa, – NIP, – adres siedziby, – adres do korespondencji, – telefon, – e-mail;

    1. w zakresie danych dotyczących osób uprawnionych do reprezentacji Klienta:

– imię i nazwisko, – stanowisko;

    1. w zakresie danych dotyczących Użytkowników:

– imię i nazwisko, – stanowisko; – telefon, – e-mail.