Raport Rejestru za I kwartał 2016 roku

Rejestr Dłużników ERIF opublikował kolejny raport prezentujący wielkość i strukturę swojej bazy danych. Jak co kwartał został on zweryfikowany przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.

Na dzień 4 kwietnia 2016 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się ponad 4,6 mln spraw, to o 15% więcej niż na koniec IV kwartału 2015 roku. Ich wartość natomiast wyniosła łącznie 23,2 mld zł, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Patrząc na strukturę kategorii poszczególnych spraw figurujących w bazie Rejestru, wśród nieuregulowanych rachunków konsumenckich nadal dominują te, które powstały z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stanowią one bowiem aż 52% wszystkich spraw dotyczących klientów indywidualnych. Z kolei wśród niespłaconych zobowiązań przedsiębiorców najwięcej spraw dotyczy usług multimedialnych. Stanowią one również 52% wszystkich nieuregulowanych przez firmy zobowiązań dopisanych do Rejestru.

I kwartał 2016 roku potwierdza, że sukcesywnie rośnie liczba spraw negatywnych w Rejestrze, czyli tych o niespłaconych zobowiązaniach. W porównaniu do I kwartału 2015 roku, kiedy liczba ta wynosiła niemal 2 mln informacji negatywnych, w I kwartale 2016 roku nastąpił wzrost o 27%, osiągając wielkość ponad 2,5 mln.

Warto zauważyć, że w I kwartale 2016 roku Rejestr Dłużników ERIF pobił kolejny rekord. Przekroczony został próg 2,1 mln wpisów pozytywnych! Sukcesywny rozwój tej kategorii informacji w bazie Rejestru rozpoczął się już w 2014 roku, by w trzecim kwartale 2015 odnotować wysoką dynamikę przyrostu, utrzymującą się w kolejnych kwartałach. W całym 2015 roku liczba wpisów pozytywnych wzrosła niemal pięciokrotnie, dzięki czemu udział informacji pozytywnych w łącznym wolumenie danych zwiększył się z 20% I kwartale 2015 roku do 45% w I kwartale 2016.

Informacje pozytywne w Rejestrze Dłużników ERIF

 

Obok wzrostu liczby danych pozytywnych na szczególną uwagę zasługuje fakt, że aż 73% zobowiązań związanych z informacjami pozytywnymi dostępnymi w bazie Rejestru Dłużników ERIF spłacanych jest w terminie zapadalności lub nawet jeszcze przed nim, co świadczy o wysokiej jakości udostępnianych danych do potwierdzania profilu rzetelnego płatnika.

Informacje pozytywne w ERIF

Rejestr aktywnie podejmuje działania w kierunku propagowania idei korzystania z danych pozytywnych oraz kształtowania nawyków ich gromadzenia przez konsumentów i przedsiębiorców. Dlatego też w ubiegłym roku Rejestr Dłużników ERIF zainicjował Dzień Informacji Pozytywnej, który obchodzony jest cyklicznie 21 maja. Jego celem jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest budowanie pozytywnej historii płatniczej na podstawie zobowiązań pochodzących z różnych sektorów usług i produktów, zarówno finansowych, jak i niefinansowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z poniższą infografiką. Przedstawia ona zmiany, jakie od poprzedniego raportu zaszły w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. w I kwartale 2016 roku.

 

Infografika_ERIF_raport_I kw. 2016