Kolejny raport Rejestru Dłużników ERIF

Rejestr Dłużników ERIF opublikował kolejny raport kwartalny podsumowujący wielkość i strukturę bazy danych po pierwszych trzech miesiącach 2014 roku.

Raport ten został potwierdzony przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Na dzień 1 kwietnia 2014 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się ponad 1,8 mln spraw o łącznej wartości blisko 10,3 mld zł. Liczba spraw znajdujących się w Rejestrze na koniec I kwartału 2014 roku wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku niemal o 19%, a ich łączna wartość zwiększyła się o blisko 25%.

W I kwartale 2014 roku w porównaniu do IV kwartału 2013 roku liczba spraw wpisanych do Rejestru wzrosła o ponad 2%, a łączna wartość spraw wzrosła niemal o 5 %.

Warto zwrócić uwagę, że na koniec I kwartału 2014 roku zdecydowanie dominowały sprawy, których kwota zadłużenia wynosi od 1 do 10 tys. złotych, z czego aż 58% to sprawy z przedziału kwotowego od 1 do 3 tys. zł. Wynika z tego, że nadal są to zadłużenia leżące w zasięgu możliwości spłaty kredytobiorcy przy odpowiedniej strategii i przygotowaniu oraz konsekwentnej realizacji domowych planów budżetowych.
Ponad połowa spraw konsumenckich dotyczyła niespłaconych kredytów lub pożyczek. To ważna informacja. Pokazuje ona bowiem, że konsumenci mają poważne kłopoty ze spłatą zobowiązań zaciągniętych nie tylko wobec banków, które mają najwyższy priorytet w regulowaniu zobowiązań. ale również wobec firm pożyczkowych, Jak wynika z raportu opublikowanego przez KPF „Sytuacja na Rynku Consumer Finance – I kwartał 2014”, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2014 roku nieznacznie wzrosła liczba konsumentów, którzy mają duży problem z terminową spłatą zobowiązań z tytułu umowy kredytu lub pożyczki. Tendencję tę odzwierciedlają także dane z ostatniego raportu naszego Rejestru.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2014 roku Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. udostępnił swoim Partnerom ponad 1 mln raportów z informacjami na temat wiarygodności płatniczej ich klientów i kontrahentów. Warto podkreślić, że – w porównaniu do I kwartału 2013 roku – w I kwartale 2014 roku znacząco wzrosła liczba zapytań złożonych do bazy Rejestru przez firmy z pozabankowego sektora finansowego. Odnotowaliśmy o ponad 57% więcej tego rodzaju zapytań niż przed rokiem.

Od I kwartału 2014 roku w raporcie „Wielkość i struktura bazy danych Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.” publikujemy dane na temat struktury bazy Rejestru według rodzaju podmiotów umieszczających dane w naszej bazie danych. Będziemy ujawniać, ile spraw w bazie pochodzi od naszych partnerów z rynku innych niż podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK, do której należy Rejestr Dłużników ERIF. Ze statystyk wynika, że liczba informacji gospodarczych dopisywanych do Rejestru przez partnerów z rynku przewyższa liczbę spraw dopisanych przez spółki z Grupy KRUK. Baza ta jest więc tworzona przez szerokie i wciąż rosnące grono wierzycieli z różnych branż.