Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym – okiem ERIF

“Wymagania współczesnego świata sprawiają, że obecne działania przedsiębiorstw nie mogą koncentrować się wyłącznie na zarabianiu pieniędzy. Coraz częściej muszą się skupiać także na dostarczaniu wartości dla licznych grup interesariuszy (w tym: pracowników, środowiska, społeczności lokalnej).

Takie aktywności w myśl koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility), określa się mianem odpowiedzialnego zarządzania, czyli takiego, w którym przedsiębiorstwa uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, jak i relacje ze swoimi pracownikami.”

Takie podejście niesie za sobą dwie kluczowe korzyści. Z jednej strony ma pozytywny wpływ na otoczenie. Z drugiej strony natomiast – przyczynia się do wzrostu przedsiębiorstwa. W krótkiej perspektywie rozumianego jako lepsze postrzeganie marki na rynku, czy też lepszy wizerunek w oczach pracowników. Natomiast w długim horyzoncie czasowym – jako niosące zyski dla całego społeczeństwa.

Ale czy efektywność podejmowanych działań oraz rezultaty związane z wdrożeniem odpowiedzialnego zarządzania da się w ogóle zmierzyć, a następnie – wyciągać z nich wartościowe wnioski? Odpowiedź brzmi tak, a wskaźnikiem, który można do tego wykorzystać, jest tzw. Indeks Odpowiedzialnego Zarządzania.

Geneza i cel badania przedsiębiorstw finansowych

ERIF, jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), wziął udział w badaniu Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym, którego zadaniem było zweryfikowanie aktywności, jakie podejmują poszczególne przedsiębiorstwa działające w branży finansowej. Indeks został stworzony na bazie 50 różnorodnych pytań, które swoim zakresem obejmują zasadniczych 5 obszarów biznesu. Zaliczamy do nich:

Obszar Praktyk Zarządczych, w ramach którego przedsiębiorstwa:

 • uwzględniają zasady odpowiedzialnego zarządzania (formułując do tego celu właściwą strategię),
 • wdrażają procedury lub etapy postępowania uwzględniające zasady odpowiedzialnego zarządzania,
 • podejmują właściwe działania marketingowe, zarządzania finansami spółki, biorą pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne,
 • wykorzystują nowoczesne formy komunikowania się ze swoimi klientami oraz kontrahentami (w tym: Messenger, Zoom, MS Teams itp.),
 • wykorzystują media społecznościowe (takie jak: Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram i inne).

Obszar Pracowniczy, w którym przedsiębiorstwa odpowiadają za:

 • wdrożenie procedur zapobiegających dyskryminacji w pracy,
 • obsadzanie stanowisk kierowniczych i wynagradzanie adekwatne do zajmowanego stanowiska i kompetencji – niezależnie od płci oraz innych wymiarów różnorodności pracowników,
 • prowadzenie działań socjalnych i zapewnianie odpowiednich benefitów,
 • stworzenie właściwych warunków pracy odpowiadających osobom z niepełnosprawnościami.

Obszar Dostawców i Partnerów, w którym firmy dbają o takie czynniki, jak:

 • zainteresowanie sytuacją ekonomiczno-finansową swoich partnerów oraz bieżące monitorowanie ich sytuacji,
 • terminowane realizowanie wszelkich zobowiązań,
 • otwartość do udzielania informacji o swojej bieżącej działalności oraz regularna aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie internetowej.

Obszar Środowiska Naturalnego, w aspekcie którego jednostki odpowiadają za:

 • wdrożenie własnej polityki środowiskowej,
 • podejmowanie inicjatyw wpływających na redukcję produkcji odpadów,
 • motywowanie pracowników do czynnej ochrony środowiska,
 • uwzględnianie przy wyborze komponentów do produkcji ich pochodzenia i wpływu na środowisko (w tym również samych metod produkcji),
 • prowadzenie recyklingu odpadów.

W tym miejscu warto podkreślić fakt, iż przedsiębiorstwa finansowe mają stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne. To z kolei sprawia, że ten obszar nie jest szczególnie mocno rozwinięty.

Obszar lokalnej społeczności, który to wskazuje na konieczność prowadzenia takich aktywności, jak:

 • inicjowanie oraz prowadzenie działań charytatywnych,
 • zaangażowane uczestnictwo w promowaniu aktywności fizycznej lokalnej społeczności,
 • udzielanie regularnego wsparcia finansowego dla lokalnych wydarzeń,
 • konsultacje z przedstawicielami społeczności lokalnej w zakresie podejmowania ważnych inicjatyw na rzecz wspólnego rozwoju,
 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych – uwzględniając zatrudnienie w regionie.

Jak to działa w praktyce?

Skoro omówienie poszczególnych obszarów mamy już za sobą – pora przejść do ich dokładnej charakterystyki. Finalną wartość Indeksu Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym (w skrócie IOZPF) oblicza się na podstawie średniej subindeksów – w pięciu wskazanych wyżej obszarach.

Każdy z subindeksów może przyjmować wartość od 0 do 1 (zero oznacza brak wdrożenia konkretnej praktyki, natomiast jeden – jej wdrożenie). W połączeniu pozwalają otrzymać całkowitą wartość IOZPF. Im wyższą, tym oczywiście wyższy jest poziom odpowiedzialnego zarządzania w badanym przedsiębiorstwie.

Szczegółowych danych na temat wyliczeń, jak i samych przedsiębiorstw, dostarcza nam najnowszy raport – Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym. Na podstawie zawartych w nim informacji można stwierdzić, że podmioty skupione w ZPF cechuje ponadprzeciętny poziom zaangażowania w odpowiedzialne zarządzanie, co również dotyczy marki ERIF, która uplasowała się dokładnie pośrodku tabeli wyników.

Wiedzy na temat elementów składowych, które pozwoliły osiągnąć nam tak satysfakcjonujący wynik, dostarczają poszczególne subindeksy:

Subindeks Zarządzanie

Praktycznie wszystkie badane przedsiębiorstwa uwzględniają zasady odpowiedzialnego zarządzania już na etapie tworzenia swoich strategii. Co warte podkreślenia – zdecydowana większość z nich deklaruje fakt wdrażania procedur zarządczych zgodnych z zasadami odpowiedzialnego zarządzania.

Przeważająca grupa stawia na nowoczesne formy komunikowania się z interesariuszami, w ramach których wykorzystuje także media społecznościowe. Mimo wszystko, w tej materii warto podkreślić, że wiele przedsiębiorstw nadal nie posiada wyodrębnionego stanowiska do koordynacji działań społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Jak w tym obszarze wypada ERIF?

Wynik ERIF jest bardzo zadowalający. Wartość naszego subindeksu wynosi 0,83, co plasuje nas powyżej średniej pośród wszystkich badanych instytucji (0,80).

W ramach naszej działalności bardzo angażujemy się w szereg prac związanych z rozwojem rynku finansowego, w tym: edukację społeczeństwa w zakresie finansów, a także tworzenie i udoskonalanie mechanizmów oraz rozwiązań finansowych dostępnych na rynku.

Do naszych sztandarowych projektów możemy zaliczyć m.in. działania edukacyjne z okazji Dnia bez długów, Dnia Informacji Pozytywnej czy Dnia Praw Konsumenta. Ponadto, nasze aktywności skupione na dzieleniu się wiedzą wkraczają coraz mocniej w świat cyfrowy – chociażby za sprawą merytorycznych artykułów oraz poradników, które publikujemy w sieci (także za pośrednictwem social mediów).

Na podkreślenie zasługują nowe kanały kontaktu z osobami zadłużonymi, czyli m.in. e-powiadomienia oraz wezwania. Aktywnie działamy również na platformie LinkedIn, na której publikujemy ciekawe materiały oraz wartościowe dane dotyczące bieżącej sytuacji ekonomicznej zarówno polskich przedsiębiorstw, jak i konsumentów.

Nasze elastyczne mechanizmy pozwalają szybko reagować na zmiany otoczenia biznesowego oraz regulacyjnego. Doskonały przykład w tym aspekcie stanowi, chociażby szybkie dostosowanie się naszej firmy do nowych wymagań w czasie pandemii.

Ranking przedsiębiorstw ZPF według wartości Subindeksu Zarządzanie IZF

Źródło: Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym. Edycja 1. Raport indywidualny, ZPF, Gdańsk 2022.

Subindeks Pracownicy

Aż 100% badanych przedsiębiorstw zapewnia, że wynagradzają swoich pracowników niezależnie od płci oraz innych wymiarów różnorodności. Ta sama grupa firm deklaruje równość szans pracowników przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych, co znajduje potwierdzenie, chociażby w danych na temat odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych (w Polsce należy do najwyższych w Europie).

Z kolei najmniej popularną praktyką, która zdecydowanie stanowi obszar przeznaczony do poprawy, jest stwarzanie odpowiednich warunków pracy osobom z niepełnosprawnościami.

W jaki sposób na tym tle prezentuje się ERIF?

W tym obszarze zanotowaliśmy wynik na poziomie 0,89, co po raz kolejny potwierdziło, że ERIF znajduje się na bardzo zadowalającym poziomie – powyżej średniej (0,79).

ERIF BIG dba o rozwój swoich pracowników, a także o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Ważne więc było dla nas stworzenie i utrzymywanie przyjaznych warunków pracy oraz dostępu do różnego rodzaju benefitów.

Czas pandemii pokazał, jak szybko i płynnie potrafimy dostosować warunki pracy do panującej sytuacji. Przykład może stanowić fakt, że umożliwiliśmy naszym pracownikom wykonywanie pracy zdalnie lub hybrydowo. Takie podejście do wykonywania obowiązków sprawdziło się na tyle dobrze, że kontynuujemy je do dziś. Ponadto, od wielu lat korzystamy z elastycznego system pracy, który jest szczególnie doceniany przez rodziców młodszych dzieci.

Bardzo ważne dla nas są relacje pomiędzy pracownikami. Właśnie dlatego wdrożyliśmy regulacje zapobiegające dyskryminacji w miejscu pracy – ze względu na kolor skóry, poglądy polityczne, czy choćby płeć. Dodatkowo – ponad 60% stanowisk kierowniczych w ERIF zajmują kobiety.

Prowadzimy politykę zarządzania wynagrodzeniami i poziomem zatrudnienia, która obejmuje wszystkich pracowników i jest podstawą budowy skutecznego, jednolitego oraz transparentnego systemu wynagradzania – dążącego do realizacji założonych celów biznesowych.

Ranking przedsiębiorstw ZPF według wartości Subindeksu Pracownicy IPF

Źródło: Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym. Edycja 1. Raport indywidualny, ZPF, Gdańsk 2022.

Subindeks Dostawcy / Partnerzy

Wszystkie badane przedsiębiorstwa stosują praktykę bieżącego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej swoich partnerów. Do najczęściej wskazywanych przez nie praktyk możemy zaliczyć:

 • Terminowość w realizacji zobowiązań.
 • Pełną otwartość do udzielania informacji o swojej bieżącej działalności.
 • Stałą aktualizację informacji zamieszczanych na stronach internetowych.

Każdy z tych punktów może świadczyć zarówno o dużej odpowiedzialności partnerów, jak i być podyktowany specyfiką działalności usług finansowych, w których dobór realizowanej usługi następuje w oparciu o analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta.

Jak w tym aspekcie wygląda ERIF?

Wynik w ramach tego subindeksu możemy uznać za spektakularny, ponieważ w tej materii ERIF zdobył aż 100%, co uplasowało nas w czołówce badanych przedsiębiorstw ZPF.

Stawiamy na pełną transparentność, którą potwierdza, chociażby przeprowadzanie cyklicznych audytów bazy danych i spójnej oraz konsekwentnej polityki komunikacyjnej w zakresie stanu i struktury bazy danych Biura. Uruchomiliśmy dostęp do danych w kanale internetowym raportkwartalny.erif.pl, a wszelkie niezbędne informacje o naszych usługach prezentujemy między innymi na stronie internetowej. Dodatkowo, bardzo chętnie dzielimy się takimi informacjami również podczas konferencji, w których bierzemy aktywny udział.

Stosujemy rozwinięte polityki i dbamy o wysoki standard procedur zakupowych. Współpracujemy z dostawcami w zgodzie z dobrymi praktykami biznesowymi, dbając jednocześnie o właściwą ich weryfikację pod względem wymagań prawnych.

Przykładamy maksimum staranności do standardów zawierania umów handlowych oraz wiarygodności w biznesie. Doskonałym wyrazem, a zarazem potwierdzeniem takiej aktywności jest nagroda “Najlepszy Partner w Biznesie”, która została nam przyznana przez miesięcznik Home&Market.

Wyróżnienie ma na celu uhonorowanie firm mogących poszczycić się innowacyjną ofertą, zaufaniem pośród polskich przedsiębiorców oraz skutecznym wsparciem ich rozwoju. Nasza firma zwyciężyła w kategorii: Dane gospodarcze.

Ranking przedsiębiorstw ZPF według wartości Subindeksu Dostawcy/Partnerzy ID/PF

Źródło: Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym. Edycja 1. Raport indywidualny, ZPF, Gdańsk 2022.

Subindeks Środowisko Naturalne

Środowisko naturalne to zdecydowanie najniżej oceniany obszar odpowiedzialnego zarządzania. Jednak akurat na ten czynnik warto patrzeć wielowymiarowo.

Otóż, specyfika przedsiębiorstw finansowych sprawia, że ich wpływ na otoczenie jest stosunkowo niewielki. W końcu w dużej mierze “poruszają” się one w sferze cyfrowej, która nie produkuje odpadów przemysłowych, ani tym bardziej nie wydziela trujących zanieczyszczeń. W związku z tym, najczęściej stosowane praktyki dotyczą podejmowania inicjatyw wpływających na redukcję odpadów biurowych oraz motywowania pracowników do proekologicznych zachowań.

Chociaż na prowadzenie firmy zgodnie z zasadami standardów ochrony środowiska decyduje się coraz więcej przedsiębiorców, to badania przeprowadzone na grupie przedsiębiorstw finansowych nie są w stanie potwierdzić tej tendencji.

Subindeks Społeczność Lokalna

W tym obszarze zdecydowany prym wśród przedsiębiorstw finansowych wiodą działania charytatywne. Co ciekawe, wbrew wszelkim pozorom – liderami aktywności są przede wszystkim mniejsze firmy, zatrudniające od 10 do 49 maksymalnie pracowników.

Wyniki Barometru z perspektywy ERIF – podsumowanie

Jak pokazuje powyższy artykuł stanowiący omówienie i streszczenie Barometru Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym, pozycja wypracowana przez ERIF jest spójna z kondycją, jaką przedstawia cały badany sektor.

Nasza aktywność skupia się na 3 dominujących obszarach, w ramach których wszyscy badani (także my!) otrzymali bardzo wysokie wyniki. Pozostałe 2 obszary zanotowały nieco słabsze oceny. Jednak w ich przypadku takie rezultaty są podyktowane specyfiką branży, a nie niedoskonałościami czy niedociągnięciami poszczególnych jednostek.

Podsumowując: cieszymy się, że nasze wyniki znajdują się znacznie powyżej średniej i jesteśmy przekonani, że podczas kolejnych edycji Barometru uda nam się osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty.

Ostatnie wpisy

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi