II edycja Barometru Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym

Druga edycja Barometru Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym już za nami. ERIF, jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), wziął udział w tej inicjatywie, której zadaniem było zweryfikowanie aktywności, jakie podejmują poszczególne przedsiębiorstwa działające w branży finansowej. Indeks został stworzony na bazie 50 różnorodnych pytań, swoim zakresem obejmujących zasadniczych 5 obszarów biznesu.

1. Obszar praktyk zarządczych, w ramach którego przedsiębiorstwa:

 • uwzględniają zasady odpowiedzialnego zarządzania (formułując do tego celu właściwą strategię),
 • wdrażają procedury lub etapy postępowania uwzględniające zasady odpowiedzialnego zarządzania,
 • podejmują właściwe działania marketingowe, zarządzania finansami spółki, biorą pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne,
 • wykorzystują nowoczesne formy komunikowania się ze swoimi klientami oraz kontrahentami
 • wykorzystują media społecznościowe

W ramach subindeksu „Zarządzanie” średnia dla wszystkich badanych przedsiębiorstw wyniosła 0,81, natomiast wynik ERIF jest nieco wyższy od średniej i wyniósł 0,83. To za sprawą szeregu działań, które podejmujemy w tym obszarze. Warto wymienić chociażby działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnego zarządzania finansami, publikowanie merytorycznych artykułów i poradników, wykorzystywanie social mediów w codziennej komunikacji z interesariuszami.

Źródło: Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym. Edycja 2. Raport indywidualny, ZPF, Gdańsk 2023”.

2. Obszar Pracowniczy, w którym przedsiębiorstwa odpowiadają za:

 • wdrożenie procedur zapobiegających dyskryminacji w pracy,
 • obsadzanie stanowisk kierowniczych i wynagradzanie adekwatne do zajmowanego stanowiska i kompetencji – niezależnie od płci oraz innych wymiarów różnorodności pracowników,
 • prowadzenie działań socjalnych i zapewnianie odpowiednich benefitów,
 • stworzenie właściwych warunków pracy odpowiadających osobom z niepełnosprawnościami.

W obszarze subindeksu „Pracownicy”, ERIF w tym roku wypadł bardzo dobrze – wynik  maksymalny i znacznie powyżej średniej dla wszystkich badanych przedsiębiorstw, w dodatku lepszy niż w roku ubiegłym. Zawdzięczamy to m.in. szeregowi benefitów, które stale oferujemy wszystkim pracownikom, wprowadzonemu hybrydowemu modelowi pracy, regulacjom zapobiegającym dyskryminacji w miejscu pracy.

Źródło: Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym. Edycja 2. Raport indywidualny, ZPF, Gdańsk 2023”.

3. Obszar Dostawców i Partnerów, w którym firmy dbają o takie czynniki, jak:

 • zainteresowanie sytuacją ekonomiczno-finansową swoich partnerów oraz bieżące monitorowanie ich sytuacji,
 • terminowe realizowanie wszelkich zobowiązań,
 • otwartość do udzielania informacji o swojej bieżącej działalności oraz regularna aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie internetowej.

W tym obszarze ERIF wypadł doskonale – podobnie jak rok temu otrzymaliśmy 100%, tym samym znacznie przewyższając średni wynik wszystkich badanych przedsiębiorstw, który wyniósł 0,88. Taki wynik to przede wszystkim zasługa transparentnej polityki komunikacyjnej ERIF. Co kwartał, w formie raportów, publikujemy informacje o stanie bazy danych w naszym biurze informacji gospodarczej, stosujemy rozwinięte polityki i dbamy o wysoki standard procedur zakupowych.

4. Obszar Środowiska Naturalnego, w aspekcie którego jednostki odpowiadają za:

 • wdrożenie własnej polityki środowiskowej,
 • podejmowanie inicjatyw wpływających na redukcję produkcji odpadów,
 • motywowanie pracowników do czynnej ochrony środowiska,
 • uwzględnianie przy wyborze komponentów do produkcji ich pochodzenia i wpływu na środowisko (w tym również samych metod produkcji),
 • prowadzenie recyklingu odpadów.

Wzorem Barometru z poprzedniego roku, wyniki w tym subindeksie wskazują, że środowisko naturalne jest jednym z najniżej ocenianych obszarów odpowiedzialnego zarządzania. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorstwa finansowe mają stosunkowo niewielki wpływ na otoczenie.

W ERIF przykładamy coraz większą uwagę do działań mających na celu dbanie o środowisko naturalne. Bierzemy udział w akcjach recyklingowych, prowadzimy działania edukacyjne dla pracowników, mające na celu budowanie świadomości o konieczności ochrony środowiska.

5. Obszar lokalnej społeczności, który wskazuje na konieczność prowadzenia takich aktywności, jak:

 • inicjowanie oraz prowadzenie działań charytatywnych,
 • zaangażowane uczestnictwo w promowaniu aktywności fizycznej lokalnej społeczności,
 • udzielanie regularnego wsparcia finansowego dla lokalnych wydarzeń,
 • konsultacje z przedstawicielami społeczności lokalnej w zakresie podejmowania ważnych inicjatyw na rzecz wspólnego rozwoju,
 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych – uwzględniając zatrudnienie w regionie.

Podobnie jak w pierwszej edycji Barometru, to kolejny obszar, w którym wyniki całego sektora nie są tak wysokie, jak w przypadku trzech pierwszych obszarów. Dominujące aktywności, które prowadzą przedsiębiorstwa, to udział w akcjach charytatywnych, uczestnictwo w promowaniu aktywności fizycznej, wsparcie finansowe dla wydarzeń o charakterze lokalnym, wspieranie pracowniczego wolontariatu.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wyniki ERIF we wszystkich 5 badanych obszarach, wartość naszego Indeksu Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym* wyniosła 0,67, a to oznacza, że poprawiliśmy wynik z roku poprzedniego. W niektórych obszarach plasujemy się ponad średnią dla wszystkich badanych podmiotów, w innych jesteśmy blisko lub nieco poniżej średniej. Widać także wyraźnie, że wynik ERIF jest spójny z wynikiem całego sektora. Najlepsze wartości osiągnęliśmy w trzech pierwszych obszarach, z kolei nadal najwięcej pracy dotyczy obszarów związanych ze środowiskiem naturalnym i wsparciem społeczności lokalnych. Jednak biorąc pod uwagę realizację strategii ESG Grupy CRIF, do której należy ERIF, możemy śmiało stwierdzić, że w kolejnych latach wyniki w tych dwóch obszarach będą tylko lepsze.

Patrząc na wszystkich uczestników Barometru, wyniki także uległy poprawie. Zeszłoroczna średnia Indeksu dla wszystkich badanych przedsiębiorstw zrzeszonych w ZPF wyniosła 0,63, w tym roku to 0,69. Oznacza to, że w ciągu minionego roku, wszystkie podmioty zaangażowane w badanie poczyniły działania, dzięki którym w jeszcze większym stopniu odpowiedzialnie zarządzają przedsiębiorstwami.

*Indeks Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym –  został obliczony jako średnia subindeksów w pięciu wskazanych obszarach i może przyjmować wartość od 0 do 1 – im wyższa wartość indeksu, tym wyższy poziom odpowiedzialnego zarządzania w przedsiębiorstwie

Ostatnie wpisy

Weryfikacja numerów PESEL już od czerwca

Od 1 czerwca 2024 roku banki, firmy pożyczkowe, leasingodawcy, SKOK-i, notariusze i dostawcy usług telekomunikacyjnych mają obowiązek weryfikacji PESEL-i osób fizycznych w rządowym rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL (RZNP). Weryfikacja ma wspomóc walkę z olbrzymią skalą… Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi