Utrzymanie płynności finansowej jest kluczowe dla zachowania stabilności przedsiębiorstw. Czynnikiem, który może pozytywnie wpływać na sprawność obrotu gospodarczego, są rejestry osób zadłużonych.

Jak utrzymać płynność finansową przedsiębiorstw?

Utrzymanie płynności finansowej i zwiększenie zysków to priorytety polskich firm. Dzięki terminowo otrzymywanym płatnościom za oferowane produkty lub usługi przedsiębiorstwa mogą skutecznie realizować swoje założenia budżetowe i rozwijać się. Właśnie dlatego tak ważne jest ograniczanie do minimum ryzyka współpracy z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań pieniężnych.

W przeszłości sprawdzenie podmiotów gospodarczych pod kątem ich ewentualnych nieuregulowanych płatności było niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe. Obecnie przedsiębiorcy mają do swojej dyspozycji skuteczne narzędzia, do jakich należy zaliczyć rejestry dłużników, utworzone w celu usprawnienia wymiany informacji gospodarczej. Jednym z nich jest rejestr osób zadłużonych ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Czym jest rejestr osób zadłużonych?

Rejestr osób zadłużonych to baza danych, w której umieszczane są informacje o dłużnikach posiadających nieuregulowane płatności należne ich kontrahentom. Dane te ułatwiają przedsiębiorcom podejmowanie decyzji o doborze partnerów biznesowych.

Warunkiem dodania wpisu o spóźniającym się z zapłatą dłużniku jest wcześniejsze pisemne wezwanie go do spłaty zobowiązania. Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. nr 81, poz. 530) łączna wysokość długu warunkująca możliwość jego umieszczenia w rejestrze to: 200 PLN dla dłużnika będącego konsumentem i 500 PLN dla przedsiębiorców, pod warunkiem jednak, że od terminu wymagalności zapłaty minęło co najmniej 60 dni.

Konsekwencje umieszczenia wpisu w rejestrze dłużników

W jaki sposób rejestr osób zadłużonych może motywować kontrahentów do spłaty? Umieszczenie danych zadłużonego konsumenta, firmy lub innego podmiotu w takim rejestrze wiąże się z realnymi konsekwencjami. I tak na przykład potencjalni partnerzy, którzy sprawdzą jego wiarygodność, natrafią na negatywną informację o nim w bazie rejestru. Może być to dla nich sygnałem, że potencjalna współpraca jest ryzykowna i spowodować rezygnację z takich zamiarów. Upublicznienie zadłużenia ogranicza też korzystanie z kredytów kupieckich i utrudnia zawieranie umów z dostawcami usług abonamentowych.

Ze względu na wymienione konsekwencje często już sam sygnał o planowanym wpisaniu nierzetelnego kontrahenta do rejestru dłużników w postaci wezwania do zapłaty wystarczy, by zmobilizować go do uregulowania zaległych należności. Szybkie reagowanie na takie zatory płatnicze zwiększa szanse na pomyślną spłatę zadłużenia i pozwala utrzymać płynność finansową.