Utrzymanie płynności finansowej

W obrocie gospodarczym utrzymanie płynności finansowej to kluczowy czynnik wpływający na stabilność firmy. Terminowe otrzymywanie płatności za oferowane produkty lub usługi pozwala na skuteczne realizowanie założeń budżetowych przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego tak ważne jest ograniczanie do minimum ryzyka współpracy z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań pieniężnych. W przeszłości sprawdzenie podmiotów gospodarczych pod kątem ich ewentualnych nieuregulowanych płatności było niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe. Obecnie przedsiębiorcy mają do swojej dyspozycji narzędzia – do jakich należy zaliczyć rejestry osób zadłużonych, w tym m.in. rejestr dłużników ERIF BIG S.A. – utworzone w celu usprawnienia wymiany informacji gospodarczej.

Rejestr osób zadłużonych

Rejestr osób zadłużonych to baza danych, w której umieszczane są informacje o dłużnikach posiadających nieuregulowane płatności należne ich kontrahentom. Warunkiem dodania wpisu o spóźniającym się z zapłatą dłużniku jest wcześniejsze, pisemne wezwanie go do spłaty zobowiązania. Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. nr 81, poz. 530) łączna wysokość długu warunkująca możliwość jego umieszczenia w rejestrze to: 200 PLN dla dłużnika będącego konsumentem i 500 PLN dla przedsiębiorców, pod warunkiem jednak, że od terminu wymagalności zapłaty minęło co najmniej 60 dni. Umieszczenie danych zadłużonego konsumenta, firmy lub innego podmiotu w rejestrze długów wiąże się z realnymi konsekwencjami. I tak na przykład potencjalni partnerzy, którzy sprawdzą jego wiarygodność, natrafią na negatywną informację o nim w bazie rejestru, co może oznaczać rezygnację ze współpracy. Dlatego też często sam sygnał, o planowanym wpisaniu nierzetelnego kontrahenta do rejestru dłużników (krajowego spisu dłużników), w postaci wezwania do zapłaty wystarczy, by zmobilizować go do uregulowania zaległych należności.

Funkcjonowanie rejestrów osób zadłużonych to czynnik pozytywnie wpływający na sprawność obrotu gospodarczego. Pełnią one również funkcję informacyjną, ułatwiając przedsiębiorcom podejmowanie decyzji o doborze partnerów biznesowych.

 

Załóż bezpłatne konto w Systemie ERIFZaloguj się do Systemu ERIF