Narzędzia wsparcia procesów windykacyjnych

Oferowane narzędzia z tego obszaru służą podniesieniu skuteczności odzyskiwania należności i mogą być elastycznie wplecione w istniejący proces windykacyjny naszych Klientów. Narzędzia te mają zastosowanie zarówno na wstępnym etapie monitorowania należności, jak również po przeprowadzonych bezskutecznie działaniach windykacyjnych.

W ramach wsparcia procesów windykacyjnych ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oferuje:

Dopisanie danych dłużnika do ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Usługa ta uzupełnia katalog narzędzi windykacyjnych stosowanych przez naszych Klientów w ramach prowadzonych działań związanych z odzyskiwaniem należności. Dopisanie dłużnika do rejestru ERIF BIG S.A. odwołuje się do rzeczywistej sankcji mówiącej o realnych utrudnieniach dla dłużnika na rynku w związku z wpisem. W efekcie końcowym przynosi to wierzycielowi korzyści w postaci skróconego czasu egzekucji należności, szybszego współczynnika rotacji, czy mniejszego poziomu złych długów.

Posiadanie wpisu w biurze informacji gospodarczej o nieuregulowanym zobowiązaniu utrudnia konsumentom dostęp do szeregu usług, a przedsiębiorcom ogranicza możliwość zawierania umów z odroczonym terminem płatności. Jednocześnie prowadzone przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i Grupę KRUK działania edukacyjne informujące społeczeństwo o sankcjach wynikających z negatywnego wpisu danych do rejestru oraz o konsekwencjach, z którymi mogą spotkać się konsumenci i podmioty w nim figurujące, są istotnym dodatkowym czynnikiem skłaniającym dłużników do spłaty zaległych zobowiązań.

Dłużnicy, których dane widnieją w rejestrze ERIF BIG S.A., zwykle spotykają się z mniej korzystnymi warunkami umów, bądź nawet z odmową nawiązania współpracy, sprzedaży towarów lub usług. Większość, w chwili zetknięcia się z trudnościami przy próbach podjęcia kolejnych zobowiązań reguluje swoje przeterminowane zobowiązania. To w rezultacie przekłada się na podniesienie skuteczności procesu windykacji naszych Klientów.

Wysłanie powiadomienia do dłużników z informacją o upublicznieniu ich danych w rejestrze ERIF BIG S.A. oraz wykorzystanie marki ERIF BIG S.A. w procesach dochodzenia należności

Wykorzystanie marki rejestru ERIF BIG S.A. w procesach dochodzenia należności podnosi efektywność realizowanych procesów windykacyjnych. Aspekt windykacyjny usług rejestru ERIF BIG S.A. wzmacniają dodatkowe narzędzia, takie jak: wezwanie do zapłaty z informacją o możliwości dopisania danych dłużnika do rejestru ERIF BIG S.A. oraz powiadomienie o realizacji zapowiadanej wcześniej sankcji.

Powiadomienie dłużnika o dokonaniu wpisu informacji negatywnej do rejestru ERIF BIG S.A. wysyłane jest przez biuro na zlecenie naszych Klientów. Doświadczenia i przeprowadzone badania dotyczące skuteczności dotarcia oraz reakcji dłużników po otrzymaniu powiadomienia potwierdzają wysoką efektywność oraz zasadność umieszczenia tego elementu w procesie odzyskiwania należności.