Informacje gospodarcze

Informacje gospodarcze zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz.530) dotyczą:

  • podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  • osoby fizycznej;
  • osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą.

Informacja może dotyczyć zobowiązania pieniężnego czy posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem.

System ERIF jest przystosowany do dopisywania oraz pobierania informacji zgodnie z wymaganiami ustawy.

Informacja dotycząca zobowiązania pieniężnego może dotyczyć:

zobowiązania spłaconego w terminie lub z opóźnieniem poniżej 30 dni – jest to pozytywna informacja gospodarcza;

wymagalnego zobowiązania przeterminowanego co najmniej 30 dni – jest to negatywna informacja gospodarcza.

Pozytywna informacja gospodarcza

Dostęp do pozytywnej informacji gospodarczej umożliwia weryfikację potencjału płatniczego osoby fizycznej lub podmiotu. Taka informacja pozwala weryfikować ryzyko finansowe z nawiązania współpracy z daną osobą lub przedsiębiorstwem. To cenna informacja zarówno dla instytucji finansowych, weryfikujących wypłacalność potencjalnego klienta, jak również dla przedsiębiorstw oferujących usługi długoterminowe oparte o umową abonamentową.

Budowanie własnej pozytywnej historii płatniczej w biurze informacji gospodarczej pozwala na udokumentowane potwierdzenie wiarygodności finansowej. Dzięki terminowo uregulowanym zobowiązaniom zebranym w raporcie z bazy ERIF BIG S.A. możliwe jest wsparcie starań o kredyt, zakupy na raty czy negocjacje biznesowe.

Dopisanie pozytywnej informacji gospodarczej może pełnić funkcję nagrody dla tych, którzy płacą w terminie. Takie pozytywne referencje finansowe mogą stanowić dodatkowy element oferty, wyróżniający na rynku i podkreślający korzyści ze wzajemnej współpracy.

Negatywna informacja gospodarcza

Informacje mówiące o zadłużeniu osoby fizycznej lub podmiotu, wynikającym z nieuregulowania zobowiązania w terminie, to ostrzeżenie dla pozostałych uczestników rynku. Weryfikacja ryzyka finansowego ze współpracy to często podstawa decyzji biznesowych.

Dopisanie informacji negatywnej o klientach czy kontrahentach to skuteczne narzędzie wspierające proces zarządzania należnościami. ERIF BIG S.A. oferuje swoim Klientom wysyłkę oficjalnego powiadomienia o umieszczeniu danych w bazie ERIF BIG S.A. Świadomość konsekwencji wynikających z figurowania w ERIF BIG S.A. przyczynia się do szybkiego uregulowania zaległych należności.