Zmiany do Ustawy – Kodeks karny

Warszawa, 1 czerwca 2015 r.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa

List otwarty

Prezesa Zarządu Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej

do Przedstawicieli Sądów i Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Szanowni Państwo,

20 marca 2015 roku ogłoszona została ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie Ustawy – Kodeks karny oraz innych niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396).

Powyższy akt prawny wprowadza m.in. obowiązek przekazywania do wszystkich biur informacji gospodarczej danych o powstaniu zaległości z tytułu określonych zobowiązań publicznoprawnych.   Takim obowiązkiem zostały objęte sądy właściwe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, a także jednostki samorządu terytorialnego, które już obecnie realizują zadania przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, z późn. zm.), a także w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 332, z późn. zm.) w zakresie przekazywania informacji gospodarczych do biur informacji gospodarczej.

 

Ogłoszone 20 marca 2015 roku zmiany nakładają na wspomniane wyżej jednostki obowiązek przekazywania – począwszy od 1 lipca 2015 roku – informacji gospodarczych dotyczących określonych zobowiązań publicznoprawnych do wszystkich biur informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm).

W związku z powyższym, w imieniu Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., zapraszam do współpracy wszystkie jednostki objęte obowiązkiem przekazywania informacji gospodarczych w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw.

Pragnę podkreślić, że obecnie nasze Biuro finalizuje prace nad pełnym dostosowaniem do wymogów Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku zarówno w zakresie formalno-prawnych, jak i informatyczno-systemowych aspektów współpracy z Państwem. Dokładamy wszelkich starań, aby od 1 lipca 2015 roku mogli Państwo sprawnie i komfortowo realizować powierzone obowiązki ustawowe.

Wszystkich Państwa zainteresowanych podjęciem rozmów o rozpoczęciu współpracy zachęcam do kontaktu z Działem Klienta Instytucjonalnego  pod numerem tel. 71 790 29 08 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: administracja@erif.pl.

Z wyrazami szacunku,

Edyta Szymczak
Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. jest jednym z czterech biur informacji gospodarczej działających w Polsce.  Jest pierwszym i jak dotąd jedynym biurem, które cyklicznie poddaje swoją bazę danych weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta pod kątem jej wielkości i struktury. Na dzień 1 kwietnia 2015 roku w rejestrze znajdowało się blisko 2,5 mln spraw o łącznej wartości ponad 12 mld zł.

Aby złożyć wniosek o rozpoczęcie współpracy z ERIF BIG S.A., kliknij w poniższy button.