Współpraca i korzyści

ERIF Biuro Infromacji Gospodarczej S.A. jest partnerem przedsiębiorczych miast i gmin. Stoi na straży terminowego regulowania zobowiązań. W ramach wsparcia Klientów Instytucjonalnych oferujemy:

  • model współpracy dopasowany do potrzeb i oczekiwań;
  • stałą opiekę i wsparcie dedykowanego doradcy;
  • możliwość skorzystania z cyklu szkoleń;
  • indywidualne warunki cenowe.

ERIF BIG S.A. wspiera m.in.:

Instytucje państwowe, miasta i gminy

Proponujemy nowe narzędzia umożliwiające podniesienie efektywności realizowanych już procesów windykacyjnych i egzekucyjnych, a także wspierające w budowaniu skutecznych procesów odzyskiwania należności z tytułów cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych nie objętych tajemnicą skarbową na podstawie przepisów ordynacji podatkowej.

Jednostki takie, jak MOPS, GOPS, OPS, PCPR, MOPR, itp.

Oferujemy dopasowane i komfortowe rozwiązania umożliwiające realizację zadań wynikających z zapisów szczegółowych ustaw – czytaj więcej w: Aspekty prawne.

Umożliwiamy także odzyskiwanie bezpodstawnie pobranych świadczeń.

Jednostki organizacyjne miast i gmin oraz jednostki od nich zależne, zakłady budżetowe, spółki prawa handlowego, działające na rzecz państwa, miast i gmin

Oferujemy kompleksowe rozwiązania prewencyjne pozwalające skutecznie mobilizować odbiorców produktów i usług dostarczanych zarówno jednorazowo, jak i cyklicznie do terminowych płatności (np. za dostawy energii cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, zarządzanie nieruchomością, opiekę przedszkolną itp.). Ponadto umożliwiamy skorzystanie z narzędzi służących wyróżnianiu „terminowych płatników” i zachęcaniu ich do wywiązywania się z płatności na czas. Proponujemy indywidualnie dobrane produkty, które podnoszą skuteczność prowadzonych procesów odzyskiwania należności i odpowiednie dobranie sankcji windykacyjnej w zależności od terminu i rodzaju zadłużenia.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz ich zarządcy

Nasze rozwiązania są także dopasowane do specyfiki potrzeb i działalności tej branży. Umożliwiają one odzyskiwanie zaległych należności lokatorskich wynikających z tytułu najmu i użytkowania lokali mieszkalnych oraz ich utrzymania. Dostarczamy narzędzia ułatwiające komunikację z osobami lub podmiotami zadłużonymi oraz mobilizujące do szybszej spłaty zadłużenia. Proponujemy też rozwiązania promujące tych, którzy dokonują terminowych płatności. Oferujemy także korzystanie z usług prewencyjnych, pozwalających sprawdzić wiarygodność płatniczą potencjalnych najemców oraz potwierdzić wiarygodność finansową dostawców, wykonawców i zleceniobiorców.

Banki spółdzielcze

Dostarczamy narzędzia pozwalające na dokonanie dokładnej oceny zdolności finansowej Klientów i optymalnej oceny ryzyka kredytowego. Dzięki temu banki mogą zminimalizować ilość udzielanych tzw. „kredytów zagrożonych” oraz zoptymalizować rezerwy, które są tworzone w celu ich zabezpieczenia.