Aspekty prawne

Działalność biur informacji gospodarczej w Polsce reguluje akt prawny:

Źródło: sejm.gov.pl [22.07.2015]

 

ERIF BIG S.A. nawiązuje współpracę m.in. z jednostkami odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających z zapisów szczegółowych:

Źródło: sejm.gov.pl [22.07.2015]

Źródło: sejm.gov.pl [18.10.2012]

Źródło: sejm.gov.pl [18.10.2012]

Są to: MOPS, GOPS, OPS, PCPR, MOPR itp.

 

[Komunikat ERIF BIG S.A. z dnia 10.07.2018 r.]

Zasady usuwania informacji gospodarczych przekazywanych przez wierzycieli, o których mowa w art. 12 a Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – aktualizacja informacji na podstawie decyzji Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 maja 2018 roku.

W nawiązaniu do informacji Biura z dnia 22 marca 2018 roku, dotyczącej stosowania art. 31 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej: „u.i.g.”), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 17 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (dalej: „ustawa zmieniająca”) do informacji gospodarczych przekazywanych przez wierzycieli w rozumieniu art. 12a u.i.g., informujemy, iż w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych ze stosowaniem ww. przepisów Biuro zwróciło się o zajęcie stanowiska w tej sprawie do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w ramach sprawowanego przez ten organ nadzoru w zakresie zgodności działalności Biura z przepisami u.i.g.

W swojej opinii z dnia 17 maja 2018 r. Minister stwierdził, iż przewidziany w art. 31 pkt 9 u.i.g. obowiązek usuwania przez biuro informacji gospodarczej o zobowiązaniu konsumenta odnosi się również do informacji gospodarczych przekazywanych na podstawie art. 16 ust. 5 -7 ustawy, tj. do informacji gospodarczych przekazywanych przez wierzycieli, o których mowa w art. 12a u.i.g.

W związku z koniecznością dostosowania działalności Biura do powyższej opinii Ministra informujemy, że informacje przekazane przez wyżej wymienionych wierzycieli począwszy od dnia 13 listopada 2017 r., podlegające usunięciu na podstawie art. 31 pkt 9 u.i.g. zostaną usunięte przez Biuro do dnia 31 lipca 2018 r. Ponadto informacje przekazywane przez tych wierzycieli, nie spełniające warunku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lub art. 16 ust. 1 pkt. 4, tj. informacje, w odniesieniu do których upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd – upłynęło 10 lat od dnia stwierdzenia roszczenia, nie będą przyjmowane przez Biuro (podstawa prawna: art. 14 ust. 4, art. 16 ust. 4 u.i.g.).

W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśniamy, że powyższe zasady mają zastosowanie do informacji przekazywanych przez wszystkie kategorie wierzycieli, o których mowa w art. 12a, tj. organy właściwe wierzyciela w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, właściwe jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz właściwe według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego sądy w postępowaniu dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej.

Liczymy, że powyższa informacja pozwoli wyeliminować zaistniałe wątpliwości oraz przyczyni się do usprawnienia Państwa współpracy z Biurem w przyszłości.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd ERIF BIG S.A.

 

[Komunikat ERIF BIG S.A. z dnia 22.03.2018 r.]

Czy po nowelizacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która weszła w życie w dniu 13 listopada 2017 roku, zmienił się sposób przekazywania do ERIF BIG S.A., aktualizacji oraz usuwania danych dłużników alimentacyjnych oraz dłużników dopisanych w związku z posiadanym zadłużeniem z tytułu braku opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania art. 31 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej: „u.i.g.”), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 17 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (dalej: „ustawa zmieniająca”), przewidującego obowiązek usuwania informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami po upływie 10 lat od dnia wymagalności roszczenia, do informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dalej: „ustawa o pomocy”), przekazywanych do Biura przez właściwe organy gmin na podstawie art. 8a ustawy o pomocy, wyjaśniamy, iż w ocenie Biura powołany przepis nie będzie miał zastosowania do wyżej wymienionych informacji gospodarczych, bez względu na datę przekazania tych informacji do Biura.

Powyższa interpretacja znajduje oparcie w art. 16 ust. 5 u.i.g., zgodznie z którym przekazywanie wyżej wymienionych informacji gospodarczych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o pomocy. Treść cytowanego przepisu wskazuje, iż regulacja warunków przekazywania informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych zawarta w ustawie o pomocy ma charakter wyczerpujący. Tym samym do informacji tych nie mają zastosowania warunki określone w u.i.g., w tym warunek, aby nie upłynęło 10 lat od dnia wymagalności roszczenia (art. 14 ust. 1 pkt 4, art. 16 ust. 1 pkt 4 u.i.g). W konsekwencji, kierując się zasadą racjonalności ustawodawcy, należy przyjąć, że informacje te nie podlegają również obowiązkowemu usunięciu po upływie ww. okresu, co przewiduje wspomniany art. 31 pkt 9 u.i.g.

WAŻNE!

Zastrzegamy, iż powyższa informacja jest wyłącznie prywatną opinią Biura i nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa, opinii prawnej ani rekomendacji odnośnie sposobu postępowania właściwych organów obowiązanych na podstawie obowiązujących przepisów do przekazywania informacji gospodarczych do Biura, które to organy mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji).