Procedury

Dopisanie informacji gospodarczej

Dopisanie dłużnika

Aby wpisać osobę lub podmiot zadłużony do biura informacji gospodarczej, jakim jest rejestr dłużników ERIF BIG S.A., muszą być spełnione warunki określone w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Przepisy tej ustawy określają m.in. kto podlega wpisowi do bazy danych biura informacji gospodarczej i jak prawidłowo należy dokonać wpisu do BIG-u.

Wpisowi do rejestru dłużników ERIF BIG S.A. podlegają konsumenci, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zobowiązane względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym (art. 2 ust. 2 pkt. 2 lit. a, b Ustawy).

Zgodnie z ustawą rozróżnia się trzy zasadnicze tryby przekazywania informacji o zaległościach w wywiązywaniu się ze zobowiązań pieniężnych, określone odpowiednio w art. 14-16 Ustawy. Każdy z tych trybów wymaga spełnienia przez wierzyciela określonych warunków, aby przekazanie danych przebiegło zgodnie z prawem.

 

Zobacz warunki wpisu:

 

ZOBOWIĄZANIE DŁUŻNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności w tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 187 KPC.

Kryterium wartości: co najmniej 200 PLN

Kryterium przeterminowania: co najmniej 30 dni

 

ZOBOWIĄZANIE DŁUŻNIKA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM

Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Kryterium wartości: co najmniej 500 PLN

Kryterium przeterminowania: co najmniej 30 dni

 

 

Zobowiązanie z tytułem wykonawczym

 

Dopisanie dłużnika alimentacyjnego

Szczególnym przypadkiem są informacje dotyczące dłużników alimentacyjnych. Zobowiązanie dotyczy należności dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Podmiotem obowiązanym do przekazywania wpisów jest organ właściwy wierzyciela: wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Zobacz warunki wpisu:

 

Dłużnik alimentacyjny

 

Dopisanie pozytywnej informacji gospodarczej

Biuro informacji gospodarczej dostarcza wiedzy o terminowych płatnikach, których zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 187 KPC lub z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Zobacz warunki wpisu:

 

ZOBOWIĄZANIE UREGULOWANE TERMINOWO (informacja pozytywna)

Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 187 KPC lub z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Warunki wpisu

Wierzyciel przekazuje informacje gospodarcze o wywiązywaniu się ze zobowiązań:

1) na wniosek podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot;

2) z własnej inicjatywy, za zgodą podmiotu, którego dotyczy to zobowiązanie, w terminie 14 dni od dnia wywiązania się z zobowiązania.

Od chwili spełnienia świadczenia z tytułu zobowiązań, wobec tego wierzyciela upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy. Zobowiązania zostały spełnione w terminie albo z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 30 dni. W przypadku zobowiązań o charakterze ratalnym za wywiązanie się z zobowiązań uważa się także spłatę w pełnej wysokości wszystkich dotychczas wymagalnych rat zobowiązania.

 

Czytaj więcej: Informacja pozytywna w BIG-u >>

 

Sprawdzenie informacji w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A.

Pobieranie danych z biura informacji gospodarczej jest odnotowywane w Rejestrze Zapytań, do którego mają zagwarantowany ustawowo dostęp podmioty, których dotyczą ujawniane informacje. Dzięki temu mogą one zobaczyć, kto je weryfikował oraz jakie informacje uzyskał z bazy ERIF BIG S.A. Użytkownik systemu informatycznego ERIF BIG S.A. posiada dostęp do historii złożonych przez siebie zapytań w ramach swojego konta w systemie, skąd można pobrać wygenerowany raport weryfikacji.

Raporty są dostępne przez 90 dni od daty dokonania sprawdzenia w bazie. Starsze są widoczne na liście operacji tylko jako zapis informujący o dokonanym sprawdzeniu.

W przypadku informacji dotyczących osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – informacje gospodarcze są jawne i każdy może je pobrać. Aby – zgodnie z regulacjami prawnymi – sprawdzić informacje gospodarcze na temat konsumenta, należy uzyskać od niego upoważnienie do wystąpienia do biura z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych na jego temat. Upoważnienie jest ważne przez 60 dni od udzielenia.

Potwierdzeniem dokonania sprawdzenia w Systemie ERIF jest raport, w którym znajdują się informacje dotyczące podmiotu lub konsumenta:

  • negatywne – o zaległych zobowiązaniach sprawdzanego podmiotu,
  • pozytywne – o terminowo regulowanych zobowiązaniach przez sprawdzany podmiot.

Raport jest dostępny on-line oraz w formie pliku PDF do pobrania.

Usunięcie wpisu z ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Wpis dotyczący informacji negatywnej może zostać usunięty z ERIF BIG S.A. lub ujawnianie informacji może zostać wstrzymane na żądanie wierzyciela, który dokonał wpisu.

Usunięcie lub zaprzestanie ujawniania informacji może nastąpić także w następujących przypadkach:

Zadłużenie zostało spłacone

Jeśli zadłużenie zostało spłacone, wierzyciel, który dokonał wpisu do rejestru ERIF BIG S.A., ma obowiązek dokonać aktualizacji informacji, tj. przekazać informację o spłacie do rejestru ERIF BIG S.A. W przypadku spłaty zobowiązania w całości rejestr ERIF BIG S.A. zaprzestaje ujawniania informacji o tym zobowiązaniu. Od tego momentu informacje te mogą być przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych w zakresie określonym w ustawie.

Nastąpiła cesja zobowiązania

Jeśli należność została scedowana na inny podmiot, zbywca wierzytelności (wierzyciel pierwotny) powinien przekazać do Rejestru informację o cesji wierzytelności. W takim przypadku nabywca wierzytelności (wierzyciel wtórny) może w ciągu 14 dni zgłosić się do biura w celu dokonania aktualizacji tych informacji w zakresie danych wierzyciela. W przeciwnym wypadku informacje zostaną usunięte z Rejestru po upływie 14 dni.

Sprzeciw wobec aktualności, prawdziwości, kompletności lub przekazania lub przechowywania informacji gospodarczych niezgodnie z ustawą

Każdy, kto wykaże, że przekazane do rejestru ERIF BIG S.A. informacje na jego temat są nieaktualne, niekompletne, nieprawdziwe lub też zostały przekazane lub są przechowywane z naruszeniem ustawy, może żądać bezpośrednio od wierzyciela, który przekazał te informacje do Rejestru, aby je uaktualnił, sprostował, uzupełnił lub usunął. Taka osoba może również wnieść sprzeciw do rejestru ERIF BIG S.A. Wystarczy, że wypełni dedykowany formularz kontaktowy, który jest dostępny w serwisie www.erif.pl i wybierze temat „Reklamacja”. Wszystkie reklamacje i sprzeciwy podlegają rozpatrzeniu zgodnie z właściwymi procedurami określonymi m.in. w Regulaminie Zarządzania Danymi oraz Regulaminie Obsługi Konsumenta.