Kim jesteśmy?

ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej (BIG) utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z Regulaminem Zarządzania Danymi z dnia 21 grudnia 2010 roku, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki po uzyskaniu pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Biuro przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach,  jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe. Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami. 

Rysunek 1. Zakres działań biura informacji gospodarczej

Wymiana informacji

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.:

 • oferuje dostęp do kompleksowej, funkcjonalnej platformy wymiany informacji gospodarczych;
 • zmniejsza ryzyko zawarcia transakcji obarczonej ryzykiem utraty lub opóźnienia  zapłaty;
 • zwiększa skuteczność narzędzi i procedur odzyskiwania wierzytelności;
 • stosuje jasną strategię komunikacji z klientami w zakresie stanu i struktury bazy danych informacji gospodarczych;
 • oferuje pełne wsparcie na każdym etapie współpracy;
 • respektuje  zasadę indywidualnego podejścia do Klienta, uwzględniające jego potrzeby biznesowe i oczekiwania technologiczne.

W ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A. znajdują się dane o zobowiązaniach pochodzących z pierwotnego i wtórnego rynku, w tym:

 • telekomunikacyjnego,
 • multimedialnego,
 • bankowego,
 • finansowego,
 • sektora budżetowego,
 • i inne.

Czym wyróżnia się ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.?

Unikatową wartość bazy danych ERIF BIG S.A. stanowią informacje na temat dłużników  do­pisywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK oraz dane pozytywne. Dane dotyczące wierzytelności obsługiwanych przez największą grupę zarządzania wierzytelnościami w Polsce (Grupę KRUK) są niedostępne w  innym biurze informa­cji gospodarczej.

Usługi świadczymy dla największych instytucji w Polsce operujących na rynku masowym, jak również dla małych i mikroprzedsiębiorstw. Dywersyfikujemy naszą usługę i technologię, zapewniając optymalizację rozwiązań względem skali działalności i oczekiwań technicznych klientów.

Szczegółowych informacji o strukturze bazy danych ERIF BIG S.A. dostarcza naszym Klientom i Partnerom cykliczny Raport „Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.”, który jest przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta.