Zgodnie z Art. 26 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz.530) podmiot, który otrzymał od biura informacje gospodarcze dotyczące dłużnika będącego konsumentem, nie może ich ujawnić innym osobom. Wynika to m.in. z konieczności uzyskania od konsumenta upoważnienia dla danego podmiotu do uzyskania informacji gospodarczej na jego temat.

Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz.530), informacje gospodarcze otrzymane z biura, jakim jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., można przechowywać przez 90 dni. Po tym terminie należy je usunąć. Obowiązek ten dotyczy również biura w zakresie informacji gospodarczych otrzymanych od innego biura informacji gospodarczej.

Aktualizację informacji gospodarczych umieszczonych w BIG należy dokonać najpóźniej w terminie 14 dni od momentu powzięcia informacji o zmianie.

Aktualizację wpisu z informacją o dłużniku należy dokonać w szczególności w sytuacji, kiedy:

  1. Osoba zadłużona spłaciła część zobowiązania, pomniejszając tym samym saldo zadłużenia.
  2. Osoba zadłużona spłaciła całość zobowiązania.
  3. Nastąpiła cesja wierzytelności na inny podmiot.

Zobowiązanie wygasło z innych przyczyn niż wymienione w pkt. 1 i 2 zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 24 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz.530) podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnianie informacji gospodarczych, może wystąpić z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych na temat dłużnika będącego konsumentem, jeżeli posiada jego upoważnienie. Upoważnienie jest ważne nie dłużej niż 60 dni od dnia jego udzielenia.

ERIF BIG S.A. jako jedyne biuro informacji gospodarczej na rynku poddaje swoją bazę danych cyklicznej weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnego biegłego rewidenta.

Po każdej weryfikacji stanu bazy publikujemy raport, który prezentuje statystyki oraz tendencje zachodzące w jej strukturze. Dzięki temu Klienci korzystający z usług ERIF BIG S.A. otrzymują wiarygodne, aktualne dane, umożliwiające im lepszą ocenę płynności finansowej swoich obecnych i przyszłych kontrahentów.