ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oferuje Klientom Instytucjonalnym indywidualnie dopasowane warunki współpracy. Dedykowany doradca ma za zadanie zgromadzić informacje, dotyczące charakterystyki funkcjonowania danej jednostki i przygotować ofertę usług ERIF BIG S.A., która będzie optymalnie realizować jej indywidualne potrzeby.

Znając realia funkcjonowania jednostek samorządowych, instytucji publicznych, ich jednostek pomocniczych i organizacyjnych, a także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich zarządców ERIF BIG S.A. proponuje korzystne i atrakcyjne na rynku warunki cenowe.

Dzięki naszym wieloletnim doświadczeniom możemy także zaproponować Państwu odpowiedni sposób współpracy – tzn. taki, który umożliwi skuteczne i komfortowe wykorzystywanie usług i narzędzi naszego biura.

Schemat tworzenia oferty dla Klienta Instytucjonalnego:

 1. Zbadanie potrzeb Klienta – indywidualny doradca kontaktuje się z przedstawicielem jednostki, w celu pozyskania najbardziej szczegółowych informacje w zakresie:
  • charakterystyki prowadzonych działań;
  • źródeł niespłaconych należności;
  • częstotliwości i tempa zwiększania się salda posiadanych należności oraz ilości pojawiających się nowych długów;
  • oczekiwań względem współpracy z ERIF BIG S.A. (preferowana forma podpisywanej umowy i prowadzonych rozliczeń, korzystania z Systemu ERIF, odbywania szkoleń i uzupełniania wiedzy, itp.).
 2. Zdefiniowanie optymalnego pakietu usług – na podstawie zgromadzonych informacji zespół pracowników Obszaru Klienta Instytucjonalnego dobiera narzędzia dostępne w ramach współpracy z ERIF BIG S.A., które w maksymalnym stopniu spełnią oczekiwania Klienta w realnych warunkach działania.
 3. Zaprezentowanie oferty – indywidualny doradca przedstawia Klientowi przygotowaną ofertę, zawierającą zdefiniowany wcześniej pakiet usług wraz z wyceną, która nie przekracza możliwości budżetowych jednostki. Atrakcyjne warunki współpracy to jeden z atutów ERIF BIG S.A.
 4. Podpisanie umowy o współpracy – warunkiem korzystania z usług biura informacji gospodarczej, jest podpisanie umowy o współpracy. Jest ona odzwierciedleniem propozycji doradcy oraz wcześniejszych ustaleń i pozwala wdrożyć w życie narzędzia ERIF BIG S.A.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oferuje szereg narzędzi prewencyjnych i windykacyjnych, których zadaniem jest wsparcie Klientów Instytucjonalnych w optymalnym zarządzaniu należnościami, czyli:

 • niwelowaniu zatorów płatniczych;
 • podniesieniu skuteczności prowadzonych procesów windykacyjnych i egzekucyjnych;
 • weryfikowaniu wiarygodności potencjalnych partnerów, kontrahentów i wykonawców.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki pomocnicze korzystają ze wsparcia ERIF BIG S.A. także w wyniku istniejącego obowiązku ustawowego, jaki nakładają na nie ustawy:

Zgodnie z ich zapisami jednostki realizujące zadania dotyczące pomocy społecznej takie jak np.: gminy, powiaty, MOPS, GOPS, OPS, PCPR, MOPR, CPR itp. są obowiązane do dopisywania informacji gospodarczych dotyczących dłużników w ramach prowadzonych działań.

Obowiązek ustawowy to kolejny obok podnoszenia skuteczności ściągania niespłaconych zobowiązań aspekt współpracy z BIG.

Informacja o wpisaniu osoby zadłużonej do rejestru dłużników ERIF BIG S.A. jest silnym i skutecznym czynnikiem mobilizującym do spłaty, a w obecnych warunkach funkcjonowania przed sektorem publicznym stoją przecież niezwykle wysokie wymagania dotyczące optymalnego budowania budżetów oraz ich realizacji. Zagadnienie minimalizowania zaległości płatniczych oraz utrzymywanie płynności finansowej należy dzisiaj do najsilniej akcentowanych zadań jednostek administracji publicznej oraz spółek prawa handlowego działających na rzecz państwa, miast i gmin. Skuteczne i sprawne prowadzenie procesów odzyskiwania należności wynikających z różnych tytułów prawnych i tych powstałych nawet przed kilkoma laty to także podstawowe czynniki wpływające na płynne funkcjonowanie podmiotów państwowych oraz ich jednostek organizacyjnych. Wpływają one bowiem bezpośrednio na ocenę możliwości inwestycyjnych tych jednostek, a co się z tym wiąże - na ich możliwości dalszego rozwoju.

Stroną umowy (klientem) jest gmina (miasto), natomiast jednostki organizacyjne gminy (jednostki i zakłady budżetowe) mogą korzystać z usług BIG w imieniu i na rachunek gminy. Nie dotyczy to spółek komunalnych, ponieważ posiadają one odrębną podmiotowość prawną i w związku z tym powinny podpisać odrębną umowę, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Do przekazywania informacji gospodarczych konieczne jest zawarcie umowy o udostępnianie informacji gospodarczych pomiędzy wierzycielem i biurem (art. 12 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010).

Stroną umowy powinna być właściwa jednostka samorządu terytorialnego lub komunalna spółka prawa handlowego.

W przypadku umów zawieranych bezpośrednio z jednostką samorządu terytorialnego:

 • umowę podpisuje organ uprawniony do reprezentacji j.s.t. – odpowiednio burmistrz/ wójt/ prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa wraz członkiem zarządu województwa, ewentualnie osoba fizyczna działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez organ uprawniony do reprezentacji j.s.t.;
 • wymagane dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o nadaniu numeru o identyfikacji podatkowej (tj. NIP).

W przypadku jednostek organizacyjnych j.s.t. nieposiadających odrębnej podmiotowości prawnej umowę podpisuje:

 • organ uprawniony do reprezentacji j.s.t. – odpowiednio wójt/ burmistrz/ prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa wraz z członkiem zarządu województwa lub
 • kierownik właściwej jednostki organizacyjnej za okazaniem pełnomocnictwa, które obejmuje umocowanie do zawierania umów o udostępnianie informacji gospodarczych lub umocowanie do zawierania umów w związku z działalnością danej jednostki organizacyjnej (ogółem). Dopuszczalne jest przedłożenie notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa;
 • wymagane dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o nadaniu numeru o identyfikacji podatkowej (tj. NIP), Pełnomocnictwo.

W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających odrębnej podmiotowości prawnej:

 • gdy umowę podpisuje inna osoba wymagane jest pełnomocnictwo, które posiada umocowanie do zawierania umów o udostępnianie informacji gospodarczych lub pełnomocnictwo do zawierania umów (ogółem). Konieczne jest uzyskanie oryginału pełnomocnictwa na piśmie, ewentualnie – notarialnie poświadczonej kopii;
 • wymagane dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o nadaniu numeru o identyfikacji podatkowej (tj. NIP), Pełnomocnictwo.

W przypadku komunalnych spółek prawa handlowego:

 • umowę podpisuje osoba/y reprezentujące spółkę zgodnie z wpisem do KRS;
 • wymagane dokumenty rejestrowe: NIP, REGON, KRS.

Gminy, a także inne gminne osoby prawne (np. spółki prawa handlowego powołane w celu wykonywania zadań gminy z zakresu gospodarki komunalnej) mogą przekazywać do BIG informacje dotyczące cywilnoprawnych zobowiązań pieniężnych swoich dłużników. Informacje te mogą być przekazywane na podstawie odpowiednio art. 14 (dłużnicy będący konsumentami) lub art. 15 ustawy (dłużnicy niebędący konsumentami). Informacje te mogą być przekazywane także na podstawie art. 16 ustawy, jednak pod warunkiem uprzedniego wydania tytułu wykonawczego na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Gminy mogą przekazywać do BIG również informacje o należnościach pieniężnych o charakterze publicznoprawnym. Informacje te mogą być przekazywane przez gminy wyłącznie na podstawie art. 16 ustawy, pod warunkiem uprzedniego wydania tytułu wykonawczego na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednakże przekazanie informacji gospodarczych o należności publicznoprawnej przez gminę nie jest dopuszczalne, jeżeli informacje te są objęte tajemnicą skarbową na podstawie przepisów ordynacji podatkowej lub inną tajemnicą prawnie chronioną.

Jest to kwota całości lub części zobowiązania, którego istnienie lub termin kwestionuje dłużnik.

Zgodnie z ustawą wezwanie do zapłaty powinno być wysłane listem poleconym albo doręczone dłużnikowi do rąk własnych. Jeżeli będzie możliwe udowodnienie, że pismo zostało wręczone do rąk własnych np. poprzez potwierdzenie dostarczenia, jest taka możliwość. Ważne aby wezwanie trafiło bezpośrednio do dłużnika, a nie osób trzecich.

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych nie przewiduje doręczeń zastępczych ani tzw. fikcji doręczenia obowiązującej na podstawie przepisów k.p.c. lub k.p.a. W przypadku skorzystania z opcji doręczenia wezwania do zapłaty, doręczenie musi faktycznie nastąpić do rąk własnych dłużnika. Jeżeli nie ma możliwości doręczenia, to pozostaje skorzystać z opcji z listem poleconym, gdzie skuteczne doręczenie nie jest wymagane.

Obowiązek wysłania wezwania do zapłaty, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, nie ma zastosowania do przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela na podstawie art. 16 ust. 5 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych oraz art. 8a Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W stosunku do dłużnika alimentacyjnego obowiązek informacyjny wierzyciela realizowany jest w trybie art. 4 ust. 1 Ustawy o pomocy, tj. w drodze poinformowania dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy dłużnika o przekazaniu informacji w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Na podstawie decyzji Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 maja 2018 roku powołany przepis będzie miał zastosowanie do wyżej wymienionych informacji gospodarczych, w zależności od daty przekazania tych informacji do Biura.

Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w zakładce Aspekty prawne >>

Na podstawie decyzji Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 maja 2018 roku powołany przepis będzie miał zastosowanie do wyżej wymienionych informacji gospodarczych, w zależności od daty przekazania tych informacji do Biura.

Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w zakładce Aspekty prawne >>