Data publikacji:

Wskaźnik zadłużenia – sposób na ocenę wypłacalności firmy

Można powiedzieć, że każda firma jest w pewnym stopniu zadłużona – obejmuje to zarówno pożyczki, kredyty, jak i zobowiązania wobec dostawców i kontrahentów. Sam fakt ich posiadania nie jest niczym złym, jeśli spłaca się je na bieżąco i nie przewyższają one wartością własnego majątku firmy. W jaki sposób obliczyć, czy poziom zadłużenia jest bezpieczny, a przedsiębiorstwo wypłacalne?

Jak ocenić stopień zadłużenia przedsiębiorstwa

Aby ocenić politykę finansową firmy, można posłużyć się analizą stopnia zadłużenia. To proste wyliczenia, które obrazują, jaki jest poziom zadłużenia przedsiębiorstwa i na ile jest ono zdolne do obsługi długu.
W ramach analizy poziomu zadłużenia oblicza się kilka wskaźników – wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia długoterminowego i wskaźnik zadłużenia środków trwałych. Warto przyjrzeć się bliżej zwłaszcza poziomowi zadłużenia ogólnego i długoterminowego.

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Zadłużenie ogólne  (oznaczane skrótem DR) to wskaźnik, który daje  ogólny ogląd na strukturę finansowania majątku przedsiębiorstwa. Można go przedstawić jako stosunek zobowiązań do aktywów.  Im jest wyższy, tym większe ryzyko kredytodawcy. Pułap powyżej 0,67 może być wskazówką, że udzielenie kredytu przedsiębiorstwu jest obarczone nadmiernym ryzykiem. Jeśli jest on niski, przedsiębiorstwo można uznać za samodzielne finansowo. Przyjmuje się, że optymalny poziom mieści się w przedziale 0,57-0,67 i oznacza on równowagę między własnym, a obcym kapitałem.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego, inaczej nazywany wskaźnikiem ryzyka, informuje, jaki jest poziom pokrycia zobowiązań długoterminowych własnymi kapitałami. Oblicza się go, dzieląc kwotę zobowiązań przez sumę kapitału własnego. Zadowalający poziom wynosi 0,5, a jeśli wynik jest wyższy niż 1,0, przedsiębiorstwo uznaje się za poważnie zadłużone. 

Istnieją także wskaźniki, które pozwalają na ocenę innych aspektów funkcjonowania firmy związanych z finansami – jej płynności finansowej, rentowności czy aktywności na rynku. Wszystkie razem pozwalają na rzetelną ocenę przedsiębiorstwa. Ich wyliczenie wymaga jednak posiadania odpowiednich danych, zapisanych np. w aktualnych raportach finansowych. Jeśli nie mamy do nich dostępu, pewnych informacji na temat zadłużenia może nam dostarczyć już samo sprawdzenie danych firmy we wszystkich polskich biurach informacji gospodarczej. Umożliwia to Raport Jednolity ERIF.