Data publikacji:

Podstawy bankowości: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Co dzieje się z pieniędzmi klientów bankrutujących banków? Choć prawdopodobieństwo upadłości czy zawieszenia działalności przez instytucje finansowe jest stosunkowo niewielkie, to jednak jeśli się wydarzy, dotyka naraz tysięcy osób. Na szczęście nie tracą oni całych swoich oszczędności – dba o to Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Co to za instytucja i kiedy można liczyć na jej pomoc?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – zakres działania

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to jedna z instytucji, która stoi na straży finansowego bezpieczeństwa Polaków. Powołano ją do życia w 1995 roku, a do jej głównych zadań należy utrzymywanie stabilności banków i SKOK-ów oraz budowanie zaufania do polskiego systemu finansowego.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo złożonych do instytucji depozytów: środków na kontach oszczędnościowych, ROR, lokatach. W przypadku zawieszenia działalności instytucji finansowej, ich właściciele mogą liczyć na zwrot całych kwot. Uczestnictwo w systemie gwarantowania depozytów jest obowiązkowe dla wszystkich banków komercyjnych i spółdzielczych z polską licencją. Jeśli któryś z nich upadnie, pozostałe instytucje składają się na wypłatę środków dla jego klientów.

 

BFG wspiera również banki i SKOK-i zagrożone niewypłacalnością, oferując im pomoc w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także wspierając proces ich restrukturyzacji, czyli np. połączenia z większymi bankami. Oprócz tego Fundusz tworzy analizy i prognozy na temat funkcjonowania instytucji finansowych, monitorując na bieżąco ich sytuację ekonomiczną.

 

Limity gwarancji BFG

BFG zapewnia zwrot całej wpłaconej kwoty każdej osobie, która w danym banku lub SKOK-u posiadała środki o wartości nie większej niż 100 tysięcy euro. Środki zwracane są z odsetkami zgromadzonymi do momentu zawieszenia działalności instytucji.

Jeśli czyjś depozyt przekraczał wartość 100 tysięcy euro, taka osoba może domagać się zwrotu pozostałej części kwoty od upadłej instytucji finansowej. Jej odzyskanie jest możliwe np. po podziale majątku w trakcie upadłości lub po sprzedaży instytucji – wówczas zobowiązania bankrutującego banku przechodzą na kupującego.

 

Biorąc pod uwagę ten sposób działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dla pełnego bezpieczeństwa warto podzielić swój majątek i w jednym banku przechowywać tylko środki nie wyższe niż 100 tysięcy euro, pozostałe oszczędności lokując w innej instytucji. Jeśli któraś z nich upadnie, odzyskamy wszystkie wpłacone pieniądze.

 

Kto może liczyć na pomoc Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 

Na ochronę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mogą liczyć:

– osoby fizyczne,

– osoby prawne,

– jednostki samorządów terytorialnych,

– jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, ale ze zdolnością prawną,

– pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,

– szkolne kasy oszczędnościowe,

 

które posiadają imienne umowy na rachunki i lokaty w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

 

Gwarancja BFG dotyczy zarówno depozytów w złotówkach, jak i w obcych walutach, jednak wypłata środków następuje wyłącznie w złotych. W przypadku wspólnych rachunków każdy współposiadacz może liczyć na osobną kwotę gwarancji. Na zwrot środków czeka się do 20 dni roboczych, a czas na ich odebranie to 5 lat od momentu upadłości lub zawieszenia działalności banku.

Pomoc BFG nie obejmuje osób, które zakupiły fundusze inwestycyjne czy produkty ubezpieczeniowe.  Również klienci, którzy złożyli środki w firmach parabankowych, będą musieli dochodzić swoich należności inną drogą.