Rejestr Dłużników ERIF w gronie ACCIS

Decyzją Komitetu Wykonawczego Association of Consumer Credit Information Suppliers (w skrócie: ACCIS)  24 września 2014 rokuRejestr Dłużników ERIF BIG S.A. został przyjęty do grona jego członków.

Association of Consumer Credit Information Suppliers jest organizacją non-profit, która została założona w 1990 roku w Dublinie w celu reprezentowania i wspierania interesów swoich członków w stworzeniu jak najszerszego modelu wymiany danych. Obecnie siedziba ACCIS znajduje się w Brukseli. Do jego celów statutowych należy reprezentacja, promowanie i ochrona wspólnych interesów swoich członków w odniesieniu do aspektów prawnych, gospodarczych związanych ściśle z gromadzeniem i dostępem do informacji gospodarczej na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ponadto członkowie ACCIS mają wsparcie stowarzyszenia w reprezentacji i obronie ich interesów na forum światowym.

Warto wspomnieć, że ACCIS posiada jasno sprecyzowany cel, którym jest wspieranie w imieniu swoich członków powstania jak najszerszego modelu wymiany danych gospodarczych. Co równie ważne, w opinii ACCIS idealny model powinien zawierać zarówno pozytywne jak i negatywne informacje gospodarcze.

Do zadań ACCIS należy monitorowanie i reagowanie na nowelizacje regulacji prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie sektora finansowego w krajach Europy, w tym m.in. na działanie branży wymiany informacji gospodarczych.

W szczególnie ważnych dla rynku wymiany informacji kwestiach powoływane są zespoły ekspertów składające się z przedstawicieli interesariuszy głównie: banków centralnych, banków, biur kredytowych, instytutów naukowych, organizacji konsumenckich, organów ochrony danych.

Rejestr Dłużników ERIF jest jednym z dwóch biur informacji gospodarczej w Polsce, którym przyznano członkostwo w ACCIS.