Raport Rejestru za IV kwartał 2015 roku

Rejestr Dłużników ERIF opublikował raport podsumowujący zmiany, które zaszły w wielkości oraz strukturze bazy w IV kwartale 2015 roku. Raport zweryfikowny przez niezależnego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. stanowi także posumowanie całego ubiegłego roku.

Zgodnie z raportem na dzień 4 stycznia 2015 roku baza Rejestru Dłużników ERIF zawierała ponad 4 mln spraw o łącznej wartości niemal 20,3 mld złotych. W porównaniu do ubiegłego kwartału oznacza to o 10% więcej spraw dotyczących osób i firm zadłużonych oraz płatników regulujących terminowo swoje zobowiązania, a także o 20% powiększoną ich wartość. Z kolei w stosunku do IV kwartału 2014 roku, w ostatnim kwartale 2015 roku odnotowano aż 75% wzrost zarówno liczby spraw, jak i ich wartości.

Wśród zadłużeń konsumenckich największy udział w ujęciu ilościowym odnotowano z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek, które stanowią 45% wszystkich spraw dotyczących konsumentów, z tytułu nieuregulowanych rachunków za multimedia – odpowiednio 30% oraz wcześniej alimentów – 8%. Z kolei wśród nieopłaconych zobowiązań przedsiębiorców dominują opłaty za usługi multimedialne – 58% oraz z tytułu ubezpieczeń – 25%. 

Warto także zwrócić uwagę na dynamiczny przyrost informacji pozytywnych. Liczba spraw związanych z terminowymi płatnościami na koniec IV kwartału 2015 roku wyniosła 1,6 mln. To aż o 357% więcej informacji pozytywnych niż w IV kwartale 2014 roku.

 

aktualnosc_Q4_grafika1d

 

Wspomniany raport jest nie tylko podsumowaniem IV kwartału 2015 roku, ale przede wszystkim daje pełny pogląd na cały ubiegły rok. Dlatego też nie sposób nie wspomnieć o zmianach, które miały bezpośredni wpływ na strukturę i wielkość bazy Rejestru. Najważniejszą z nich była lipcowa zmiana legislacyjna modyfikująca Kodeks Karny. Na jej podstawie jednostki samorządu terytorialnego oraz sądy mają obowiązek zgłaszać m. in.: osoby niepłacące alimentów czy nieregulujące prawomocnie zasądzonych grzywien do każdego z czterech biur informacji gospodarczej działających w Polsce, a nie jak do tej pory – tylko do jednego, wybranego. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Zachęcamy także do zapoznania się z poniższą infografiką, gdzie zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. w IV kwartale 2015 roku.

 

 

 Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. - infografika