Raport Rejestru za II kwartał 2016 roku

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. opublikował kolejny raport przedstawiający informacje na temat wielkości i struktury bazy danych po II kwartale 2016 roku oraz zachodzących w niej zmianach w tym okresie. Najnowszy audyt potwierdził pobicie przez Rejestr kolejnego rekordu – przekroczenie pułapu 5 milionów spraw. Tradycyjnie raport został potwierdzony przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k.

Z najnowszego raportu Rejestru wynika, że na dzień 4 lipca 2016 roku w bazie danych znajdowało się już ponad 5,1 milionów spraw o łącznej wartości blisko 24,7 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu do I półrocza 2015 roku liczba spraw na koniec II kwartału 2016 roku wzrosła aż o 47%, a ich łączna wartość niemal się podwoiła. Z kolei w porównaniu do poprzedniego kwartału 2016 roku liczba spraw w Rejestrze na koniec I półrocza 2016 wzrosła o 11 procent, a ich łączna wartość o 6%.

Analizując strukturę kategorii poszczególnych spraw figurujących w bazie Rejestru, największy udział wśród nieopłaconych rachunków konsumenckich odnotowano po raz kolejny z tytułu kredytów i pożyczek – to ponad 52% wszystkich spraw klientów indywidualnych. Sporą część wpisów dotyczących konsumentów – odpowiednio 29% i 16% – stanowią nieuregulowane rachunki za usługi multimedialne oraz alimenty. Z kolei wśród nieopłaconych zobowiązań przedsiębiorców dominują opłaty za usługi multimedialne (57%) oraz z tytułu ubezpieczeń (29%).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w Rejestrze Dłużników ERIF nadal dynamicznie rośnie udział spraw pozytywnych. Tego typu wpisów w bazie jest już ponad 2,5 mln. Po I kwartale 2016 roku liczyły one nieco ponad 45%, natomiast po II kwartale 2016 roku informacje pozytywne stanowią już blisko 50% wszystkich wpisów znajdujących się w bazie Rejestru Dłużników ERIF.

Warto również podkreślić, że od momentu wejścia w życie zmian Ustawy Kodeks karny, w bazie Rejestru widać wyraźny wzrost spraw dopisywanych przez sądy i jednostki samorządu terytorialnego (JST). Od ponad roku sądy powszechne  mają obowiązek zgłaszania do wszystkich działających w Polsce biur informacji gospodarczej należności dotyczących niespłaconych zobowiązań z tytułu grzywien, nawiązek na rzecz Skarbu Państwa, kwot pieniężnych stanowiących przedmiot przepadku, a także kosztów sądowych czy pieniężnych kar porządkowych. JST natomiast – zaległości dotyczące alimentów i braku opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na koniec czerwca 2015 roku liczba takich spraw w Rejestrze sięgała 99,5 tys., podczas gdy wynik ostatniego audytu wskazuje już liczbę 440 tys. Oznacza to, że w ciągu ostatniego roku nastąpił gwałtowny wzrost wpisów tego typu spraw o przeszło 342%.

 

Informacje pozytywne oraz sprawy dopisywane przez sądy i JST - ERIF

 

Systematycznie i wyraźnie wzrasta również ilość pobranych z bazy raportów – w 2014 roku wygenerowano ich 4,8 mln, rok później udostępnionych zostało 5,7 mln raportów, a na koniec II kwartału 2016 roku osiągnięto już liczbę 4 mln pobrań.

 

Infografika raportu audytowego za II kw. 2016 - ERIF