Istotne zmiany w ustawie o biurach informacji gospodarczej.

Najnowsze zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych, wprowadzone na mocy tzw. pakietu wierzycielskiego, będą miały duże znaczenie dla wszystkich uczestników systemu wymiany informacji gospodarczych: biur informacji gospodarczej (BIG), wierzycieli oraz dłużników. Zmiany te można podzielić na trzy główne obszary.

Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu i poprawa sytuacji wierzycieli.

W wyniku zmian będzie możliwe szybsze raportowanie zaległości do BIG – już po upływie 30 dni od terminu zapłaty. Ułatwione zostanie też raportowanie zaległości z tytułu powtarzających się świadczeń, takich jak czynsze, abonamenty itp. (brak konieczności wysyłania kolejnych wezwań do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych). Raportowanie ma szansę stać się szybsze i mniej kosztowne, a to dzięki umożliwieniu wysyłania wezwań do zapłaty w formie elektronicznej na adres mailowy dłużnika-przedsiębiorcy. Kolejną istotną zmianą jest wydłużenie okresu ważności upoważnienia konsumenta z dotychczasowych 30 do 60 dni.

Wprowadzone nowelizacje zwiększą też wykorzystanie informacji pozytywnych w procesach oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta. Sprzyja temu wyłączenie możliwości raportowania danych o spłatach dokonanych z opóźnieniem, które przekracza 30 dni. Dodatkowo, przedsiębiorcy uzyskają dostęp do bardziej kompleksowych informacji dotyczących kontrahentów, a to dzięki umożliwieniu BIG-om pośredniczenia w dostępie do danych zawartych w rejestrach publicznych, takich jak np. PESEL, REGON, CEIDG, KRS, a także dopiero tworzone: Rejestr Należności Publicznoprawnych oraz Krajowy Rejestr Zadłużonych. Pomóc ma w tym również nałożenie na BIG-i obowiązku wzajemnej wymiany danych w celu realizacji tzw. wniosków jednolitych. Z jego pomocą można uzyskać informacje o danym kontrahencie (przedsiębiorcy) ze wszystkich BIG-ów. Biura informacji gospodarczej będą mogły wykonywać również ocenę wiarygodności płatniczej przedsiębiorców.

Zwiększenie ochrony dłużników.

Realizacji tego celu służyć ma m.in. umożliwienie dłużnikowi wniesienia do BIG udokumentowanego sprzeciwu wobec wpisu dokonanego przez wierzyciela. Złożenie sprzeciwu powoduje nie tylko konieczność rozpatrzenia jego zarzutów, ale także – w uzasadnionych przypadkach – nałożenie na BIG obowiązku aktualizacji danych na wniosek dłużnika, np. poprzez odnotowanie, że dłużnik kwestionuje istnienie zobowiązania lub twierdzi, że uległo przedawnieniu. Dzięki tym zmianom dłużnicy uzyskają większe niż dotychczas możliwości kwestionowania nieprawdziwego, nieaktualnego lub niekompletnego wpisu, co powinno przyczynić się także do zapewnienia jeszcze lepszej jakości udostępnianych informacji.

Poprawa warunków funkcjonowania BIG.

Zmiany w tym obszarze będą polegać głównie na rozszerzeniu przedmiotu działalności BIG o nowe usługi, takie jak pośrednictwo w dostępie do rejestrów publicznych czy dokonywanie na zlecenie analiz wiarygodności płatniczej przedsiębiorców.
Zmiany wchodzą w życie 13 listopada 2017 r. W przypadku wniosków jednolitych, źródeł zewnętrznych i scoringów na skorzystanie ze zmian w praktyce trzeba będzie jednak poczekać.. Szczególnie, że wdrożenie zmian wymaga szerokiej współpracy wśród podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne źródła danych, a niektóre rejestry dopiero mają powstać.

Więcej na temat zmian w ustawie dowiesz się na dedykowanej zmianom podstronie. https://erif.pl/nowa-ustawa/